نشانه هائی ازاو
70 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این کتاب آیاتی آورده شده است که بیان نشانه های الوهیت و آفریده ها و مطالبی در این رابطه می باشد و با کلمه (ومن آیاته) شروع می شود که برای خداشناسی و تقویت آن برای همه ضرورت دارد.