سخن گفتن شیر خواران
150 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0000/00/00
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
خداوند در چند مورد عزیزان درگاهش را وسیله شیرخوا ران تبرئه نمود. 1 - وقتی زلیخا بر علیه یوسف سخن گفت که خداوند در آیه 26 سوره یوسف بیان می‎کند، عزیز مصر نزدیک درب قصر می‎رسد و با آن منظره مشکوک و ادّعا و تهمت زلیخا مواجه شد، در صدد این برآمد تا صدق و کذب طرفین (یوسف و زلیخا) را ثابت نماید، بچه شیرخواری از بستگان همسر عزیز مصر در آن نزدیکی بود، یوسف از عزیز مصر خواست که بچه داوری کند نخست عزیز مصر در تعجّب فرو رفت که مگر چنین چیزی ممکن است!؟. امّا هنگامی که کودک شیرخوار همچون مسیح (ع) در گهواره به سخن آمد و این معیار و مقیاس را برای شناخت گنهکار از بی‎گناه به دست داد، متوجّه شد که یوسف یک غلام نیست بلکه پیامبری است،‌ یا فردیست پیامبرگونه. پیامبر اکرم (ص) فرمود که چهار نفر بودند که در حال کودکی سخن گفتند: 2 - پسر آرایشگر دختر فرعون. که فرعون پس از انداختن چند کودک آرایشگر (صیانه) را به تنور مسی گداخته خواست بچه شیر خوار اورا نیز بسوزاند مادر تکانی خورد بچه به زبان آمد مادر تحمل کن و خود را گم نکن و نباز!. 3 - شاهد «کودک» یوسف. که در برابر تهمت زلیخا و استشهاد یوسف ع از بچه او به سخن آمد و به برائت یوسف شهادت داد 4 - بچه‎ای که به نفع جریح عابد شهادت داد. بچه ای که زن زناکار به عابد نسبت داده و اورا تا پای دار برد او به برائت عابد شهادت داد. 4- عیسی بن مریم (ع). وقتی که کاهنان مریم را متهم کردند او به زبان آمد و مادر را تبرئه نمود.