هشداربه خلافکاران
84 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
قاضی برای اثبات جرم به شهود نیاز دارد اما اگر خود جرمی را ببیند دیگر به شاهدی احتیاج ندارد طبق مشاهداتش حکمرا صادر می کند امیرمومنان علیه السلام فرموده (اتقوا معاصی الله فی الخلوات فان الشاهد هوالحاکم) در خلوت ها از نافرمانی به خدا بپرهیزید زیرا شاهد ( یعنی خدای متعال در روز قیامت ) خود حکم را صادر خواهد نمود. آیا باچه جرئتی در برابر خود خدداوند که در همه جا حضور دارد زمین و آسمان . دریا و خشکی . کوه و دشت شب و روز خلوت و آشکار. می خواهد به او نافرمانی کند . اگر بچه ای در کنارش باشد از او حساب می برد نکند این برود بیرون جریان را آشکار سازد و پیامد های آن پیش بیاد اما در برابر خدا هیچگونه حیا و شرم نمی کند . بدینجهت است خداوند در سوره مبارکه نساء مب فرماید ( یستخفون من الناس و لا یستخفوون من الله) از مردم پنهان می شوند (مبادا مسائلی پیش بیاد ) اما از خدا پنهان نمی شوند عزیزان اگر کسی خدا را شاهد و ناظر بداند هیچ وقت به نا فرمانی اقدام نمی کند اگر شاهد نداند دگر وای به حالش کافر می شود و ملاقاتش نجس.!!!