توصیه خداوند به حضرت موسی
79 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0000/00/00
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
خداوند متعال به حضرت موسی علیه السلام فرمود یا موسی (احفظ عنی اربعه ) چهار چیز را از من حفظ کن 1 - مادام که به بخشوده شدن گناهانت یقین نداری از دیگران عیب جوئی نکن ( جائی که خودت معیوبی چگونه از دیگران عیبجوئی می کنی) 2 - مادام که قدرت من از دستم نرفته از دیگران یاری نخواه ( برای حل مشکلات خود از من کمک بخواه نه از امثال خودت قدرت خدا هیچوقت از دستش نمی رود پس هیچگاه نباید از غیر خدا یاری طلبید و پناهنده شد) 3 - مادام خزاین رزق من تمام نشده غم روزی نخور ( هیچ وقت خزینه های رزق خدا به پایان نمی رسد غم روزی هم نباید خورد زیرا برای هر تک تک مخلوقات رزقی معین شده و به او خواهد رسید) 4 - مادام که شیطان نمرده از شر او در امان نباش ( شیطان هم تا روز وقت معلوم نخواهد مرد چون در مقابل عمل های چندین هزار ساله خود عمری تاروز قیامت خواست و تا نزدیک رستاخیز به او مهلت داده شد . این حدیث نقل شده در سفینت البحار نصیحت پر ارزش و توصیه مهمی است از سوی آفریدگار جهان به پیغمبر اولوالعزم که واقعا هر بخش آن نصیحت و هشداریست که تمام افراد بشر باید به آن جامه عمل بپوشانند اولا کسی که خود پر از عیب است با چه روئی از دیگری عیب می جوید و به او ایراد می گیرد اول باید خود را اصلاح کند و ثانیا قدر ت مطلقه که در دست خدای عالم است انسان با چه روئی برای حل مشکلات به هم مثل خود متوسل می شود!!. و ثالثا خدائی که در زمان ضعف و ناتوانی ما درحال جنینی و بچگی وسایل رزق مارا فراهم کرده بود در حال توان و قدرت چگونه مارا بحال خود رها می سازد . و رابعا - شیطان از آن مقامات عالیه آسمانی خود بخاطر ما آدم و بنی آدم از درگاه خداوندی مطرود گردید پس او دشمن آشکار و سر سخت ماست که مارا از خدا دور ساخته گرفتار دائمی عذاب الهی نماید و دق دلشو در آورد چگونه از شر و وسوسه های او در امن باشیم و غافل شویم خداوند ما را از شراو و یارانش محفوظ بدارد انشاءالله.