27 - بیکاری خدا پس از سکونت بهشتیان و جهنمیان!!!
608 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان

 
                                            1393/12/23 09:38
 
                      بيكارى خداوند پس از سكونت بهشتيان و جهنميان!!!
 
                           بيكاري خداوند پس سكونت بهشتيان و جهنميان!!!
 اين سوال به ذهن بعضي ها مي آيد ، آيا  خداي متعال پس از آنكه بهشتيان را در برابر اعمال نيكشان در بهشت و جهنميان رادر اثر كارهاي زشتشان در جهنم سكونت داد ، دگه كارش تمام شد و بيكار نشسته به اين دو گروه تماشا خواهد كرد!!!.
 در جواب اين سوال بايد به چند مطلب توجه داشته باشيد.
 1 - خداوند متعال در سوره مباركه انبياء آيه  30 مي فرمايد: (أولم يرالّذين كفروا انّ السّموات و الارض كانت رتقا ففتقناهما و جعلنا من الماء كلّ شيي‏ءحيّ أفلا يومنون) آيا كافران نديدند كه آسمانها و زمين بهم پيوسته بودند ما آنها را ازهمديگر جدا ساختيم و از آب هرچيز زنده اي را آفريديم.
 در اينكه منظور از رتق و فتق ( پيوستگي و جدائي ) كه در اينجا در مورد آسمانها و زمين گفته شده است چيست ؟ مفسران سخنان بسيار گفته اند ولي آنچه از نظر جهان بيني علوم قرآن و گفتارهاي اعجاز آميز آن پيش از 14 قرن ، اين آيه مباركه صراحتا مي فرمايد : مجموعه اين جهان به صورت توده واحد عظيمي (از بخار سوزان ثم استوي الي السماء وهي دخان (فصلت 11) بود كه بر اثر انفجارات دروني و حركت، تدريجا تجزيه شد و كواكب و ستاره ها از جمله منظومه شمسي و كره زمين به وجود آمد و باز هم جهان در حال گسترش است چنانچه در  آيه ديگر مي گويد: وانّا لموسعون).
 و همچنين در مرحله دوم يك نواخت بودن موادجهان بود كه همه درهم فرورفته بودند و به صورت ماده واحدي خودنمائي مي كرد اما با گذشت زمان مواد را از هم جدا كرده و تركيبات جديدي پيدا كرد ند و انواع مختلف گياهان و حيوانات و موجودات ديگر ، در آسمان و زمين ظاهرشدند ، موجوداتي كه هريك نظام مخصوص و آثارو خواص ويژه اي دارند و هركدام نشانه اي از عظمت خدا و علم و قدرت بي پايان اوست .
 در مرحله سوم به هم پيوستگي و بي خاصيت بودن زمين را ، با ريزش باران ، انواع گياهان و اشجار و غيره را گشود و مورد استفاده قرار داد .
 2 - و در آيه 104 آن سوره مي فرمايد: (يوم نطوي السّماء كطيّ السّجلّ للكتب كما بدأنا اوّل خلق نعيده وعدا علينا انّا كنّا فاعلين ). روزي كه آسمان را چون طوماري درهم پيچيديم و (سپس) همان گونه كه آفرينش را آغاز كرديم ، آن را باز مي گردانيم ، اين وعده ايست برما و به يقين آن را انجام خواهيم داد.
 در اين آيه شريفه تشبيه لطيفي نسبت به در نورديدن طومار عالم هستي در پايان دنيا شده است در حال حاضر اين طومار گشوده شده و تمام نقوش و خطوط آن خوانده مي شود و هر يك درجائي قرار دارد ، اما هنگامي كه فرمان رستاخيز فرا رسد اين طومار عظيم با تمام خطوط و نقوشش در هم پيچيده خواهد شد.
 الته توجه داشته باشيد ، پيچيدن حهان به معناي نابودي و فنا نيست بلكه به معني درهم كوبيده شدن و جمع و جور شدن آن است يعني شكل جهان بهم مي خورد اما مواد آن نابود نمي شود همان گونه كه ما در آغاز آن را ايجاد كرديم باز برمي گردانيم ، اين تعبير شبيه تعبيريست كه در سوره اعراف آيه 29 آمده است ( كما بدأكم تعودون) يا همانند آيه 27 سوره روم (..و هوالّذي يبدأالخلق ثم يعيده و هو أهون عليه ) است.
 3 - در آيه 48 سوره ابراهيم مي فرمايد: (يوم تبدّل الارض غير الارض و السّماوات و برزوا للّه الواحد القهّار ). روزي كه زمين به زمين ديگر و آسمانها به آسمان ديگر ي ، مبدل مي شود و همه در پيشگاه خداي يگانه حاكم بر همه چيز ، ظاهر مي گردند .
 منظور آيه آيا تبديل ذاتست يعني زمين بكلي نابود مي شود و زمين ديگر آفريده مي شود و قيامت در آن برپا مي شود ؟! يا منظور تبديل صفات  است به اين معنا كه اين كره خاكي و همچنين آسمانها ويران مي گردند و بر ويرانه هاي آنها زمين و آسمان نو و تازه آفريده مي شود؟ كه نسبت به اين زمين و آسمان در سطح بالاتر  از نظر تكامل قرار دارند ظاهر بسيار ي از آيات معناي دوم را تعقيب مي كند .
 4 - و در آيه 19 و 20 مي فرمايد: ( ألم ترأنّ اللّه خلق السّموات و الارض ان يشأ يذهبكم  و يأت بخلق جديد و ماذالك علي الله بعزيز ). آيا نديدي كه خداوند آسمانها و زمين را به حق آفريد ، اگر اراده كند شما را مي برد و خلق تازه اي مي آورد و اين كار براي خدا مشكل نيست 5 - در سوره ق آيه آيه 15 مي فرمايد: (أفعيينا بالخلق الاوّل بل هم في لبس من خلق جديد) . آيا ما از آفرينش نخستين عاجز مانديم ( كه قادر بر آفرينش ديگر نباشيم) بلكه آنها ( با اين همه دلايل روشن ) باز در آفرينش جديد ، ترديد دارند.
 6 - در سوره نساء آيه 133 مي فرمايد: ان يشأ يذهبكم أيّها النّاس و يأت ب‏آخرين و كان الله علي ذالك قديرا. هرگاه بخواهد اي مردم شمارا مي برد و گروه ديگري مي آورد، و به اين كار  خدا  قادراست ( وبراي خدا آسان است . و آيات ديگر در اين زمينه ها.
 از مجموع اين آيات و آياتي مانند (اذالشمس كوّرت ) يا ( اذاالسّماء انفطرت) و امثال فراوان اين آيات مطلب را اين گونه مي شود خلاصه كرد كه ، زمين و آسمان ها نخست فشرده و توده اي از بخار بود و خداوند آن را باز كرد و كرات بيشمار به بار آورد و هنوز هم در حال توسعه است (آنگونه كه علم جديد ثابت كرده است وآيه وانّا لموسعون مي گويد)  و مي رود تا روزي رسد دوباره اين تشكيلات مانند طومار بهم پيچيده شود و به حالت اوليه اش برگردد .
 اين گسترش و پيچيده شدن ها نشان مي دهد ، پس از اسكان بهشتيان و جهنميان در جايگاههاي خود  ، مجددا عوالمي ايجاد شده و مخلوقات ديگر به وجود خواهد آمد كه در آن عالمها ، زندگي كرده و ادامه حيات خواهند داد چنانكه در تفسير آيه سوره (ق) از امام محمد باقر عليه السلام آمده است كه ( خيال مي كنيد پس از اسكان بهشتيان و دوزخيان خداوند بيكار خواهد نشست بلكه دوباره آفرينش ديگر شروع خواهد شد و حتي پاهاي آنها مانند پاي چهار پايان خواهد بود). تفسير البرهان در ذيل آيه.
 پس جواب سوال اينست كه خداوند براي شناساندن خود ، پس از پايان اين جهان دوباره بندگاني خواهد آفريد و مخلوقاتي به وجود خواهد آورد بصورت ديگر و وظايف ديگر.
 خدايا به احترام عزيزان درگاهت ما را براي به دست آوردن رضايت خودت موفق بفرما آمين يا رب العالمين.
 تاريخ درج : 1393/12/24 موضوع : اخلاق و عرفان