20 - بازار داغ پنهانکاری
89 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان
 
                                               بازار داغ پنهانكارى 
 
 در دوران زندگي انسان ها چند چيز بازارش داغ است و هميشه با آن دست به گريبان است يكي هم پنهانكاريست كه آميخته با زندگي روز مره آدمي است .
 مثلا روي حسابهائي بعضي ها شغل يا درآمدش را از اعضاي خانواده يا از دوست يا از جامعه، پنهان مي كند دوست ندارد  كسي بفهمد كه اين آقا در آمدش چه اندازه يا شغلش چيست  حالا شغل، خودش هم مسئله ايست، نامناسب است يا از چشم زخم مي ترسد يا علت هاي ديگر.
 در مسائل معنوي و عبادي هم همين طور به كسي كمك مي كند يا به گرفتارى، ياري مي رساند يا از دست مظلومي مي گيرد يا اعمال خير ديگري انجام مي دهد . پنهان مي كند نمي خواهد كسي بفهمد كه ريا باشد يا مثلا مانند پدر من رحمةاللّه عليه، روزي از يكي از كارهاي خيرش اطلاع يافتم عرضكردم پدر من كه اين كار را مي توانم برايت انجام دهم چرا به من رجوع نمي كني ؟! گفت: پسرم انسان بايد در روز قيامت با اعمال خيري بيايد كه زن و بچه حتي پسرش هم از آن خبر نداشته باشد!.
 اگرچه در اعمال مستحبي پنهانكاري ممدوح است اما در عمل هاي واجب مثل نماز و روزه و اداي زكات وحج و جهاد و غيره .آشكار انجام دادن بهتر است تا ديگران هم تشويق شوند و دربعضي از مستحبات هم همينطور.
 از جمله كارهائي كه بيشتر مخفي كاري مي كنند  هنگام ارتكاب به گناه و عمل هاي خلافست . از آبروريزي و رسوائي يا از ترس مردم نعوذ بالله با ناموس كسي مرتكب كار خلاف مي شود اگر بچه كوچكي كنارش باشد، احتياط مي كند مبادا اين بچه كار او را به جريان بياندازد و لو دهد، كار به جاهاي باريك بكشد. وكشت و كشتاري پيشايد.
 اما اگر منزل خلوت شد به عمل گناهش اقدام مي كند در اين حال از سوي خداي توانا به او خطاب مي شود ) عبدي جعلتني أهون الناظرين( بنده من، مرا از همه نگاه كنندگان، خوارتر قرار دادي )حتي به اندازه يك يك بچه مرا به حساب نياوردي آخر من هم ترا مي بينم فردا حساب كتابت با من خواهد بود(.
 نا گفته نماند در قرآن كريم خداوند در چند مورد از بندگانش گلايه مي كند .
 1 - وقتي كسي به مشكلي يا مرضي گرفتار مي شود . روز و شب خدا را مي خواند و رفع گرفتاري و حل مشكلش را از او مي خواهد و خدا هم به ندا و دعايش جواب داده و مشكلش را حل مي كند بعد از رفع احتياج، خدا را بگونه اي فراموش مي كند مثل اينكه همان آدم نيست كه وقت و بيوقت از خدا كمك مي خواست در اينجاست خداوند با چندين آيه گلايه  مي كند.
 مي فرمايد: )و اذا مس الانسان ضر دعانا لجنبه او قاعدا او قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كان لم يدعنا الي ضر مسه كذالك زين للمسرفين ماكانوا يعملون يونس :12. هنگامي كه به انسان  زيان ( وگرفتارى ) پيش مي آيد ما را مي خواند به پهلو و نشسته و ايستاده . وقتي كه زيان را از او برداشتيم چنان مي رود گويا هرگز مارا براي رفع ازگرفتاريش نخوانده . اين گونه براي اسراف كاران اعمالشان زينت داده شده است. و چندين آيه مشابه در سوره هاي ديگر.
 2 - و اذا اذقناالناس رحمتا منا من بعد ضراء مستهم اذا لهم مكر في آياتنا قل الله اسرع مكرا ان رسلنا يكتبون ما يمكرون يونس 21 هنگامي كه به مردم پس از زياني به آنها رسيده است رحمتي بچشانيم . در مورد آيات ما ( با توجيهات نا روا) توطئه مي كنند   بگو تدبير خدا ازشما سريع تر است و رسولان ( فرشتگان ) ما آنچه را توطئه مي كنيد مي نويسند.
 3 -  و اذا انعمنا علي الانسان اعرض و نئا بجانبه و اذا مسه الشرفذو دعاء عريض فصلت 51  و هرگاه  به انسان نعمت مي دهيم روي بر مي گرداند ولي هرگاه شري به او برسد براي برطرف شدن آن تقاضاي مستمر و فراوان دارد.
 4 - مورد بحث ماست  مي فرمايد :نساء : 108 يستخفون من الناس و لايستخفون من الله و هو معهم اذ يبيتون‏ما لايرضى من القول و كان الله‏بما يعملون محيطا نساء: آيه 108 ) موقع گناه( ازمردم خود را پنهان مي كنند ولي از خدا مخفي نمي شوند يعني من كه صاحب همه قدرت ها هستم از اوامر ما دوري مي جويند و به نواهي ما اقدام مي نمايند و از ما بيم و هراس ندارند در حالي كه  فردا حساب كش آنها مائيم. !!!
 پس اي عزيزان در طول زندگيمان بايد به چند مورد توجه بيشتر داشته باشيم .
 1 - هميشه خدا را شاهد و ناظر اعمال مان بدانيم و كمي خجالت بكشيم.
 2 - خدا را در همه حال بخوانيم نه هنگام گرفتاري.
 3 - نعمتي كه داد ارزشش را بدانيم و ازاو رو نگردانيم تا گرفتارمان كند و اجبارا به سوي او برگشته و او را بخوانيم. چون فرموده است )و اذ تأذن ربكم لئن شكرتم لازيدنكم و لئن كفرتم ان عذابي لشديد(.ابراهيم آيه 6).
 خداي شما اعلام نموده  اگر) به نعمتها( شكر كنيد زيادتر مي كنم و اگر كفران نعمت نمائيد عذاب من شديد است . ممكن است بگيرد و ديگر ندهد.
 در اين موارد سخن و گفتني ها زياد و بيش ازين وقت كم خدايا به حرمت محمد و آل محمد صلواتك عليهم اجمعين، ما را در هرحال شكرگزار نعمتهايت قرار ده و موفق كن در همه حال رضاي ترا به دست آوريم آمين ربالعالمين.