18 - الله کیست و خدا چیست؟!!!
742 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان


 
     اللّه كيست و خدا چيست؟!!!
 
 اخيرا گروهي از اقشار مختلف جامعه خاصه طبقه جوان  به يك سوال رو آورده اند كه  از تزلزل فكر و يا عقيده  آنها حكايت دارد.
 دوست دارم در مورد  جواب  آن سؤال  مطالبي  با بيان ساده و همه فهم به عرض برسانم  مشروط بر اينكه  آن را منصفانه و بي غرض مطالعه نمائيد.
 سؤال : كلمه )الله( كه  در طول عمر و زندگي ما تكرار مي شود . او كيست ؟ و هي ميگيم خدا، خدا، منظور از آن چيست ؟!!!.
 جواب : قبل از پرداختن به پاسخ :پرسش :  بايد  اول اين دو مطلب را به خاطر بسپاريد  و فراموش نفرمائيد.
 1 - ما در دوران زندگيمان همه چيز را با عقل درك مي كنيم و ابعاد آن را با عقل خود تشخيص داده و مي سنجيم و پر واضح است اگر كسي عقل نداشته باشد . از فهم  كوچكترين شيئ عاجزاست  و سرگردان .
 2 - تمام لوازم گوناگون زندگي  و همه  اشيائي كه در اختيار داريم به هر كدام از آنها كه دست بزنيم  مي دانيم كه آن چيز يك صانع يا مخترعي دارد از سوزن يا ميخ كوچك گرفته تا فضا پيماها و آسمان خراش ها يعني بدون هيچ مشكلي قبول داريم كه اين وسيله را يك سازنده ساخته و به جامعه . تحويل داده است .
 با اين دو مقدمه مي رويم به  سراغ جواب سؤال: ما كه با عقل و درك خود همه چيز را تشخيص مي دهيم چون همه آن چيزها داراي ابعاد سه گانه - عرض - طول- عمق- است. از ريزترين شيئ گرفته تا بزرگترين آن . و با تشخيص  اشياء آنرا در عقل خود جا مي دهيم .
 پس عقل ما بزرگتر از آنهاست كه  بر آنها احاطه دارد و در خود جا مي دهد و محيط بر آنهاست چون  نهايت دارد و بي انتها نيست .
 پس اگر وجودي باشد كه آن ابعاد سه گانه را نداشته باشد و مطلق و بي نهايت باشد در اين صورت عقل از درك آن عاجز خواهد ماند چون آن وجود مطلق بزرگتر از عقل است و داراي كميت و كيفيت نيست .
 ما كه مي گوئيم )الله ( يعني آن وجود مطلقي كه بي نهايت است و داراي ابعاد سه گانه نيست اگر عرض و طول و عمق داشته باشد . عقل آنرا درخود جا مي دهد و اگر عقل  او را در خود جا دهد پس عقل بزرگتر از آنست . در حالي كه ما مي گوئيم )الله اكبر( يعني الله بزرگتر از آنست كه توصيف شود و عقل آن را درك نمايد.
 
 سؤال : پس چرا آن وجود مطلق بايد بينهايت باشد؟. 
 
 جواب : اگر آن وجود مطلق بي نهايت نباشد . بايد داراي ابعاد باشد چيزي كه داراي ابعاد باشد اولا عفل آن را درك مي كند . پس عقل بزرگتر از آنست . و ثانيا آن وجود جا مي خواهد چيزي كه در يك جا قرار گيرد از جاهاي مختلف ديگر بي خبر مي ماند و در اين صورت آنجاها نيازي به او ندارد   چيزي كه به آن نياز نباشد)الله( نمي شود پس )الله( بايد بي نهايت باشد . تا ازهمه جا باخبر باشد و در همه جا حضور داشته باشد و همه نيازمند او شوند و او بي نياز )باايها الناس انتم الفقراء الي الله و الله هو الغني الحميد( سوره فاطرآيه 15).اي مردم شمائيد محتاج خدا و خداوند غني و پسنديده است )و بي احتياج(.
 
 سؤال : پس ما چگونه اين وجود مطلق و بينهايت را بشناسيم و از كجا معلومست كه همچون وجودي هست !!!.
 
 جواب .از مقدمه دوم كه در ابتدا عرض كردم خيلي روشن است وقتي كه حتي يك سوزن خود بخود به جود نمي آيد پس اين همه موجودات بيشمار جهان آفرينش با اين ريزه كاريهايش و اين همه افلاك و كهكشانها و ستارگان بيشمار آسمان ها كه عقل از درك آن عاجز است را كهِ ايجاد كرده و از كجا آمده اند و خود نمائي مي كنند آنهم . با نظامهاي ميليارد و تريليارد سالي كه  عقل و خرد را، در گل فرو نشانده و عاجز كرده است.
 يا ساختمان وجودي همين انسان نيم وجبي  كه  خود انسان از شناخت كامل آن عاجز مانده  كه )در تشريح نيرو و قدرت او كتابها نوشته شده و هنوز هم در اول راهند (. را كه به وجود آورده بطوري كه بعد از آفرينش او . آن وجود مطلق به خود مي بالد و در باره اش مي فرمايد : )فتبارك الله احسن الخالقين( مومنون آيه 14.
 در دنياي ما فعلا بيش از هفت ميليارد و نيم بشر زندگي مي كند و هر نقاش ماهر و چيره دست . اگر به كشيدن نقشه هايش شروع كند حد اقل در چند صد نقشه يكي به ديگري شباهت خواهد داشت . اما آن وجود مطلق كه همه وجود ها از آن سرچشمه مي گيرد در اعضاي كوچلوي انسان يعني سر انگشتانش نقاشي كرده و حالا با پاها كار نداريم فقط ده انگشت دستان را به هفت و نيم ضرب كنيد مي شود هفتاد و پنج ميليارد انگشت كه هيچيك از اينها شبيه هم نيستند كه در قرآن هم مي فرمايد: )ايحسب الانسان ان لن نجمع عظامه بلي قادرين علي ان نسوي بنانه . سوره قيامت : آيه 3-4) آيا انسان مي پندارد كه هرگز استخوانهاي اورا جمع نخواهيم كرد آري قادريم كه )حتي خطوط سر( انگشتان اورا موزون و مرتب كنيم .
 در اين آيه خداوند به اهميت اين ريزه كاريها اشاره مي كند و گوشه اي از قدرت خود را بيان مي نمايد يعني اي انسان )الله( آن و جود  علي الاطلاق است كه نيروي دوباره تنظيم كننده خطوط  سر انگشتان آن همه انسان هاي بي شمار گذشته و حال و آينده را دارد . قدرت گرد آوري استخوان هاي ترا نيز  دارد و به شكل خودت به سرزمين محشر خواهد آورد .
 يا اين چند مثقال پي بنام )مغز( در سر انسان را بررسي كنيد كه چكارهائي را انجام مي دهد  به چند قسمت تقسيم شده و هر بخشي به انجام مأموريت خود مشغولست و با راهنمائي آن . چگونه انسان به كرات آسماني قدم مي گذارد و  در زمين از مسافت شش هزار كيلو متري عمل جراحي مي كند  و. و. و .
 آيا اينها تصادفي به وجود آمده يا موجود بي عقل بنام طبيعت.)كه با دلائل بيشمار . اين عقائد رد و باطل شده است(. آنها را آفريده  به و جود آورده و هزاران نمونه هائي از اين قبيل . آيا اينها بي حساب به وجود آمده يا آن وجود مطلق  و قدرت بي انتها . به آنها هستي بخشيده است.
 يك نفر به خدمت رسول خدا صلي الله عليه و آله آمد و گفت: يارسول الله من در باره موجودات جهان فكر مي كنم و دانه دانه آنها را از نظرم مي گذرانم و مي گويم اينها را خدا آفريده و ايجاد نموده است تا مي رسم به خود خدا . وا مي مانم و درمانده مي شوم و نمي توانم به جائي برسم ؟ فرمود: تا آنجا كه در باره مخلوقات و آفريننده آن فكر مي كني رحمانيست وقتي كه در باره خود خدا فكر مي كني شيطانيست چون نمي تواني دركش كني و عاجز مانده و گمراه مي شوي ( چون خدا از عقل و فكرت بزرگتراست).
 پس جواب سوال اين است كه (الله ) آن وجود مطلقيست كه جهان آفرينش را به وجود آورده و (خدا ) هم آن وجود بي نهايتيست كه بهمه جا احاطه دارد و از همه جا باخبرست و از هيچ جا غافل نيست .و نبايددر خود او فكر كرد كه از عقل و درك ما بزرگتر است .و به جائي نمي رسيم و بايد به نشانه هاي شناختن او بپردازيم.
 بي همتاست و شريك ندارد (لوكان فيهما آله الاالله لفسدتا  انبياء آيه 22).اگر در زمين و آسمان . خداياني غير از خدا وجود داشت . فساد مي كردند .
 و از همه جاي زمين و آسمان باخبر است و دركنار همه مخلوقاتش هست و هيچ چيز از او . پنهان نيست  و از اوضاع تمام آفريدگانش با اطلاعست و روزي به حساب همه شان خواهد رسيد.
 خدايا به احترام آنهائي را كه دوست داري و مقربين درگاهت هستند . سوگندت مي دهيم در روزي كه از روي همه اعمال بشر پرده برداشته خواهد شد . از روي اعمال بد ما پرده را كنار نزن و در جلوي انبياء عظام و اوصياي كرام آنها . آبروي ما را مريز و رسوا نكن آمين يارب العالمين.