14 - شاهدان روز قیامت *
458 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان

                                     14 - شاهدان روز قيامت  ×××
 
 انسان در محاكم براي اثبات ادعاي خود به شاهد عيني نياز دارد تا نتيجه بگيرد ولي در روز قيامت به اعمال زشت و زيباي ما دوازده گونه شاهد خواهيم داشت كه جائي براي انكار و يا فرار از زير بار سنگين آن نخواهد بود .
 1 - خود خداي متعال كه شاهد تمامي كرده هاي آشكار و پنهان شب و روز كوه و دشت  دريا و خشكي بالاخره زميني و آسماني ماست كه در قرآن كريم آيات مكرر در اين مورد باعبارات گوناگون آمده است مانند
 1 -  و الله‏ يعلم ما تسرّون و ما تعلنون‏نحل : 19 خداوند آنچه را پنهان مى‏داريد و آنچه را آشكار مى‏سازيد، مى‏داند.
 2 - وهوالله فى السموات و فى الارض يعلم سرّكم و جهركم و يعلم ما تكسبون انعام : 3  اوست خداوند در آسمانها و در زمين؛ پنهان و آشكار شما را مى‏داند؛ و از آنچه )انجام مى‏ دهيد و( به دست مى‏آوريد، با خبر است.
 4 - لقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه و نحن أقرب اليه من حبل الوريد ق : 16 ما انسان را آفريديم و وسوسه‏ هاى نفس او را مى‏ دانيم، و ما به او از رگ قلبش نزديكتريم!
 5 -  هو الذى خلق السموات و الارض فى ستّة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج فى الارض و ما يخرج منها و ما ينزّل من السماء و ما يعرج فيها و هو معكم أين ما كنتم و اللّه بما تعملون بصير حديد : 4  او كسى است كه آسمانها و زمين را در شش روز ]= شش دوران [آفريد؛ سپس بر تخت قدرت قرار گرفت )و به تدبير جهان پرداخت(؛ آنچه را در زمين فرو مى‏ رود مى‏ داند، و آنچه را از آن خارج مى‏شود و آنچه از آسمان نازل مى‏گردد و آنچه به آسمان بالا مى‏رود؛ و هر جا باشيد او با شما است، و خداوند نسبت به آنچه انجام مى‏دهيد بيناست!
 له ملك السموات و الارض و الى اللّه ترجع الامور حديد 5 مالكيّت آسمانها و زمين از آن اوست؛ و همه كارها به سوى او بازمى‏ گردد.
 يولج اللّيل فى النهار ويولج‏ النهار فى اللّيل و هو عليم بذات الصدور حديد 6
 شب را در روز مى‏كند و روز را در شب؛ و او به آنچه در دل سينه‏ ها وجود دارد داناست.
  و لقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه و نحن أقرب اليه من حبل الوريد ق : 16 ما انسان را آفريديم و وسوسه‏ هاى نفس او را مى‏ دانيم، و ما به او از رگ قلبش نزديكتريم!
 امثال اين آيات كه در قرآن فراوان است.
  امير عليه السلام فرمود:  اتقوا معاصي الله في الخلوات فان الشاهد هو الحاكم از نافرماني ها برخدا بپرهيزيد زيرا شاهد خود حكم خواهد نمود.
 در دعاها داريم )يامن يحول بين المرء وقلبه‏ اى خدائى كه ميان او قلبش حائل مى‏شود.
 2 - پيامبران . آيات مكرر در قرآن در اين مورد.
 3 - فرشتگان. فرشتگان مامور روز و شب . آيات ق 18- 21--22 انفطار 4 - 13 - فرشتگان مأمور ثبت اعمال .
 اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين و عن الشمال قعيد ق : 17 )به خاطر بياوريد( هنگامى را كه دو فرشته راست و چپ كه ملازم انسانند اعمال او را دريافت مى‏دارند؛
  ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد ق : 18 انسان هيچ سخنى را بر زبان نمى‏آورد مگر اينكه همان دم، فرشته‏اى مراقب و آماده براى انجام مأموريت )و ضبط آن( است! و جائت سكرة الموت بالحق‏ ذلك ما كنت منه تحيدق : 19 و سرانجام، سكرات )و بيخودى در آستانه( مرگ بحق فرامى‏ رسد )و به انسان گفته مى‏ شود:( اين همان چيزى است كه تو از آن مى‏ گريختى!
  و نفخ فى الصور ذلك يوم الوعيد ق : 20 و در »صور« دميده مى‏ شود؛ آن روز، روز تحقّق وعده وحشتناك است!
 و جائت كل نفس‏ معها سائق و شهيد ق : 21 هر انسانى وارد محشر مى‏گردد در حالى كه همراه او حركت دهنده و گواهى است!
 لقد كنت فى غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم‏ حديد ق : 22 )به او خطاب مى‏شود:( تو از اين صحنه )و دادگاه بزرگ( غافل بودى و ما پرده را از چشم تو كنار زديم، و امروز چشمت كاملاً تيزبين است!
  و قال قرينه هذا ما لدىّ عتيد ق : 23 فرشته همنشين او مى‏ گويد: »اين نامه اعمال اوست كه نزد من حاضر و آماده است!«
 5 - زمان . شب روز . روايات در بحار الانوار ج 7 باب 16 روايت 22
 6- تجسم اعمال. خود اعمال خوب وبد بصورت زشت و زيبا مجسم شده و نتايج را نشان خواهد داد روايات  فراوان در اين مورد.
 7 - قرآن در رستاخيز. روايات در بحار ج 7 باب 16 روايت 16
 8 - خود نامه اعمال. يونس 20 و زخرف 80 كهف 49 جاثيه 27-29 اسراء 13-14
 9 - اعضاو جوارح  مخصوصا پوست بدن .
  1 - يوم تشهد عليهم ألسنتهم و أيديهم و أرجلهم بما كانوا يعملون
 نور : 24 در آن روز زبانها و دستها و پاهايشان بر ضدّ آنها به اعمالى كه مرتكب مى‏شدند گواهى مى‏ دهد!
 2 - اليوم نختم على أفوههم و تكلمنا أيديهم و تشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون يس : 65 امروز بر دهانشان مُهر مى‏ نهيم، و دستهايشان با ما سخن مى‏گويند و پاهايشان كارهايى را كه انجام مى‏دادند شهادت مى‏ دهند!
 3 -  حتى اذا ما جاؤها شهدعليهم‏ سمعهم و ابصارهم و جلودهم بما كانوا يعملون فصلت : 20 وقتى به آن مى‏ رسند، گوشها و چشمها و پوستهاى تنشان به آنچه مى‏كردند گواهى مى‏دهند.
 4 -  و قالوا لجلودهم‏ لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذى أنطق كل شى‏ء و هو خلقكم أول مرة و اليه ترجعون فصلت : 21 آنها به پوستهاى تنشان مى‏ گويند: »چرا بر ضدّ ما گواهى داديد؟!« آنها جواب مى‏دهند: »همان خدايى كه هر موجودى را به نطق درآورده ما را گويا ساخته ؛ و او شما را نخستين بار آفريد، و بازگشتتان بسوى اوست!
 5 - و ما كنتم‏تستترون أن يشهد عليكم سمعكم و لا أبصاركم و لا جلودكم و لكن ظننتم أن الله لايعلم كثيرا مما تعملون فصلت : 22 شما اگر گناهانتان را مخفى مى‏كرديد نه بخاطر اين بود كه از شهادت گوش و چشمها و پوستهاى تنتان بيم داشتيد، بلكه شما گمان مى‏كرديد كه خداوند بسيارى از اعمالى را كه انجام مى‏دهيد نمى‏داند!
 و ذلكم ظنكم الذى ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فصلت : 23 آرى اين گمان بدى بود كه درباره پروردگارتان داشتيد و همان موجب هلاكت شما گرديد، و سرانجام از زيانكاران شديد!
 اخبار زياد هم دراين مورد از جمله بحار 7 باب 16 روايات 3 و 4
 10 - زمين . يا مكان انجام عمل . يومئذ تحدث اخبارها آيه 5 زلزال، امروز ) زمين( خبرهايش را بيان خواهد داشت .
 11-  نهج البلاغه خطبه 85
 و ساير موجودات كه شاهد اعمال ماست در اين وقت است كه هركسي پس از ديدن اعمال خود بر سر كوبيده و ناله و فرياد سر خواهد داد ياويلنا مالهذا  الكتاب لا يغادر صغيره و لا كبيره الا احصاها واي برما اين چگونه پرونده ايست از ريز و درشت چيزي فرو نگذاشته مگر به شمارش در آورد ه )و بقلم كشيده( است.
 اي عزيزان با اين همه مراقبان و محافظان و شهود . چگونه شرم نمي كنيم اعمالي را كه مورد نارضايتي خداست و در جلوي او و شهادت اين همه شاهدان . انجام مي دهيم بيائيد تا دير نشده توبه كرده و به سوي او باز گرديم .