5 - تقدیر و تدبیر
106 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان

ما اعتقاد داریم بر این که خداوند بشر را صاحب اختیار آفریده و در تعیین مسیر زندگی دنیا و آخرت خود مخیر کرده است  هیچ وقت پروردگار عالم اجبارا کسی را به راهی وادار نمی سازد و نیز کاملا او را سر خود رها نساخته است بلکه خود انسان است که مسیر خود را تعیین می کند که در صراط مستقیم قدم بردارد و یا در راه انحراف و کج مداری .

البته این عقیده درباره خدا شناسی و ایمان به فرستادگان او و تکالیف شرعی و وظایف دینی می باشد یعنی ایمان به خدا و انبیای  او کلا در انتخاب و آزادی اراده  خود آدمیست مثلا کسی از خانواده آتش پرست بر می خیزد و با اراده و اختیار خود خود را به مقامی می رساند که رسول خدا صلی الله علیه و آله در باره او بفرماید ( السلمان منا اهل البیت) سلمان ازما اهل بیت است و جبرائیل نازل شود بگوید خداوند می فرماید سلمان بنده ( خود) من است .

آن یکی هم از خانواده موحد خدا شناس خود را بگونه ای تنزل دهد خداوند در باره او بفرماید

( تبت یدا ابی لهب و تب) شل باد هر دو دست ابی لهب و بشکند آن دودست.

ولی درمورد منهای تکالیف  شرعی برای انسان ها  سرنوشت و مقدراتی دارد که آن در اختیار آنها نیست  مصادیق و نمونه های زیادی در این مطلب ما در طول زندگانی و عمر خود می بینیم که گاهی برای یک کار و مواردی ما تدابیری داریم و مخصوصا شبها نقشه هائی می کشیم و خود را خسته کرده و اعصابمان را خورد می کنیم ولی صبح می رسد می بینیم کاری پیش می آید تمام نقشه های ما را نقش بر آب می کند از اینجا می فهمیم که مدیریت تمام جهان آفرینش در دست نیروئی مافوق نیروهاست بدینجهت است امیرمومنان علیه السلام می فرماید (عرفت الله بفسخ العزائم) من خدا را با فسخ عزیمت ها ( و وارونه شدن قصدها) می شناسم .

فرعون سی سال شکمهای مادران را پاره کرد و بچه نوزاد نر آنها را از دم شمشیر گذراند که طبق پیش بینی ساحران خود  فردی را که از بنی اسرائیل سلطنت او را  ازبین خواهد برد و نابود خواهد ساخت را  از میان بردارد و نگذارد همچون شخصی رشد نماید و لی در برابر این تدبیر تقدیر می آید همان بچه را در دامان خود فرعون و زنش بزرگ می کند و در نهایت با دست پرورده خود او را نابود می کند.

برادران یوسف اورا به چاه انداخته و از زادگاهش دور می کنند تا خواب او تحقق نیابد  و بر آنها تفوق پیدا نکند ولی تقدیر آمد و او را به درجاتی رساند که نه تنها برادران یوسف و پدر و مادر بلکه یک کشور به آن بزرگی در برابر او تعظیم می کنند.

نتیجه و خلاصه این یاد داشت و گفتار اینکه در مسائل عقاید و خدا شناسی و تکلیف های شرعی و انتخاب مسیر خوب و بد در باره آنها در اختیار خود ماست ولی در مواردی که مربوط به سرنوشت و مقدرات و بیرون از توان بشر است در دست خدای عز وجل است.