عبدالله بن عزره خثعمی از قاتلان کربلا
12 بازدید
موضوع: تاریخ و سیره

از قاتلان شهداء کربلا در عاشورا سال 61 هـ.ق

نامش به گونه های مختلفی چون: عبدالله بن عمرو خثعمی، عبدالله بن عروه خثعمی، عروة بن عبدالله خثعمی در تاریخ ذکر شده است.

او از طایفه «خثعم» و از نیروهای عمربن سعد در کربلا بود.

در مورد شهادت حضرت «جعفر بن عقیل» برادر مسلم بن عقیل، عده ای از مورخین همین شخص [عبدالله بن عزره خثعمی] را قاتل او می دانند. چنانکه روایتی در همین زمینه از امام محمدباقر علیه السلام است که فرمودند:

عروة بن عبدالله خثعمی، او [جعفر بن عقیل] را کشت. (مقاتل الطالبین)

و بعضی مقاتل نوشته اند که او تیر بر جعفر بن عقیل انداخته و بشر بن خوط [سوط] همدانی او را کشته است. (نفس المهموم)

برخی سیره نویسان گویند که کشنده حضرت جعفر بن عقیل، بشر بن خوط همدانی بوده که ما این مطلب را جداگانه در جای خود، ثبت کرده ایم. (کامل ابن اثیر، العبرات)

زمانیکه مختار ثقفی قیام کرد و سال 66 هـ.ق به خونخواهی حسین بن علی (ع) و شهداء کربلا بپاخاست، دستور داد تا عبدالله بن عزره یا عروه را که می گفت: من دوازده تیر بر اینان (شهداء) افکندم ولی هیچکدام کاری نشد. تعقیب و دستگیر کنند، ولی این مرد خثعمی توانست از چنگ مختار فرار کرده و به بصره، نزد «مصعب بن زبیر» رود. مختار دستور داد تا خانه اش را خراب کردند.

 منابع:

1- نفس المهموم

2- فرهنگ عاشورا

3- موسوعة الامام الحسین به نقلی از اسرار الشهادة، مقاتل الطالبین، بحار مجلسی و...

4- لهوف

امینی گلستانی