مسائل متفرقۀ زناشویی
21 بازدید
موضوع: فقه و اصول

مسأله 2452- کسی که به واسطۀ نداشتن زن به حرام می افتد،واجب است زن بگیرد.

مسأله 2453- اگر شوهر در عقد شرط کند که زن باکره باشد و بعد از عقد معلوم شود ‎ ‎ که باکره نبوده،می تواند عقد را به هم بزند.

مسأله 2454- ماندن مرد و زن نامحرم در محل خلوتی که کسی در آن جا نیست و ‎ ‎ دیگری هم نمی تواند وارد شود حرام است [1] چه به ذکر خدا مشغول باشند یا به ‎ ‎ صحبت دیگر،خواب باشند یا بیدار.ولی اگر طوری باشد که کس دیگر بتواند وارد ‎ ‎ شود،یا بچه ای که خوب و بد را می فهمد در آن جا باشد اشکال ندارد.

مسأله 2455- اگر مرد مهر زن را در عقد معیّن کند و قصدش این باشد که آن را ندهد، ‎ ‎ عقد صحیح است ولی مهر را باید بدهد.

مسأله 2456- مسلمانی که منکر خدا یا پیغمبر شود،یا حکم ضروری دین [2] یعنی ‎ ‎ حکمی را که مسلمانان جزء دین اسلام می دانند مثل واجب بودن نماز و روزه انکار ‎ ‎ کند،در صورتی که بداند آن حکم،ضروری دین است مرتد می شود.

مسأله 2457- اگر زن پیش از آن که شوهرش با او نزدیکی کند به طوری که در مسألۀ

پیش گفته شد مرتد شود،عقد او باطل می گردد.و همچنین است اگر بعد از نزدیکی ‎ ‎ مرتد شود ولی یائسه باشد؛یعنی اگر سیده است شصت سال و اگر سیده نیست پنجاه ‎ ‎ سال او تمام شده باشد،اما اگر یائسه نباشد باید به دستوری که در احکام طلاق گفته ‎ ‎ خواهد شد عدّه نگهدارد،پس اگر در بین عدّه،مسلمان شود عقد باقی و اگر تا آخر ‎ ‎ عدّه مرتد بماند عقد باطل است.

مسأله 2458- مردی که مسلمان زاده است [3] اگر مرتد شود زنش بر او حرام می شود و ‎ ‎ باید به مقداری که در احکام طلاق گفته می شود عدّۀ وفات نگهدارد.

مسأله 2459- مردی که از پدر و مادر غیر مسلمان به دنیا آمده و مسلمان شده اگر پیش ‎ ‎ از نزدیکی با عیالش مرتد شود،عقد او باطل می گردد،و اگر بعد از نزدیکی مرتد شود، ‎ ‎ چنانچه زن او در سن زن هایی باشد که حیض می بینند باید آن زن به مقداری که در ‎ ‎ احکام طلاق گفته می شود عدّه نگهدارد،پس اگر پیش از تمام شدن عدّه،شوهر او ‎ ‎ مسلمان شود عقد باقی وگرنه باطل است.

مسأله 2460- اگر زن در عقد با مرد شرط کند که او را از شهری بیرون نبرد و مرد هم ‎ ‎ قبول کند،نباید زن را از آن شهر بیرون ببرد.

مسأله 2461- اگر زن انسان از شوهر دیگرش دختری داشته باشد،انسان می تواند آن ‎ ‎ دختر را برای پسر خود که از آن زن نیست عقد کند و نیز اگر دختری را برای پسر خود ‎ ‎ عقد کند می تواند با مادر آن دختر ازدواج نماید.

مسأله 2462- اگر زنی از زنا آبستن شود،در صورتی که خود آن زن،یا مردی که با او ‎ ‎ زنا کرده،یا هر دوی آنان مسلمان باشند،برای آن زن جایز نیست بچه را سقط کند [4].

مسأله 2463- اگر کسی با زنی که شوهر ندارد و در عدّۀ کسی هم نیست زنا کند، ‎ ‎ چنانچه بعد او را عقد کند و بچه ای از آنان پیدا شود،در صورتی که ندانند از نطفۀ ‎ ‎ حلال است یا حرام،آن بچه حلال زاده است.

مسأله 2464- اگر مرد نداند که زن در عدّه است و با او ازدواج کند،چنانچه زن هم ‎ ‎ نداند و بچه ای از آنان به دنیا آید،حلال زاده است و شرعاً فرزند هر دو می باشد ولی ‎ ‎ اگر زن می دانسته که در عدّه است شرعاً بچه،فرزند پدر است،و در هر دو صورت ‎ ‎ عقد آنان باطل است و به یکدیگر حرام می باشند.

مسأله 2465- اگر زن بگوید یائسه ام نباید حرف او را قبول کرد،ولی اگر بگوید شوهر ‎ ‎ ندارم حرف او قبول می شود.

مسأله 2466- اگر بعد از آن که انسان با زنی ازدواج کرد،کسی بگوید آن زن شوهر ‎ ‎ داشته و زن بگوید نداشتم،چنانچه شرعاً ثابت نشود که زن شوهر داشته،باید حرف ‎ ‎ زن را قبول کرد.

مسأله 2467- تا هفت سال دختر تمام نشده پدر نمی تواند او را از مادرش جدا کند [5]

مسأله 2468- مستحب است در شوهر دادن دختری که بالغه است؛یعنی مکلّف شده، ‎ ‎ عجله کنند،حضرت صادق علیه السلام فرمودند:یکی از سعادت های مرد آن است که ‎ ‎ دخترش در خانۀ او حیض نبیند.

مسأله 2469- اگر زن مهر خود را به شوهر صلح کند که زن دیگر نگیرد،احتیاط واجب ‎ ‎ آن است که زن مهر را نگیرد و شوهر هم با زن دیگر ازدواج نکند.

مسأله 2470- کسی که از زنا به دنیا آمده اگر زن بگیرد و بچه ای پیدا کند آن بچه ‎ ‎ حلال زاده است.

مسأله 2471- هرگاه مرد در روزۀ ماه رمضان یا در حال حیض زن با او نزدیکی کند ‎ ‎ معصیت کرده،ولی اگر بچه ای از آنان به دنیا آید حلال زاده است.

مسأله 2472- زنی که یقین دارد شوهرش در سفر مرده اگر بعد از عدّۀ وفات که مقدار ‎ ‎ آن در احکام طلاق گفته خواهد شد،شوهر کند و شوهر اول از سفر برگردد باید از ‎ ‎ شوهر دوم جدا شود و به شوهر اول حلال است ولی اگر شوهر دوم با او نزدیکی کرده ‎ ‎ باشد،زن باید عدّه نگهدارد و شوهر دوم باید مهر او را مطابق زن هایی که مثل او ‎ ‎ هستند بدهد ولی خرج عدّه ندارد.

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

حاشیه ها

1 - -حرام نیست و اگر خوف فتنه باشد باید بیرون برود.

2 - -اگر انکار ضروری برگردد به انکار خدا یا پیغمبر صلی الله علیه و آله وگرنه مرتد نیست.

3- -اگر پدر یا مادر او در حال نطفه بستن مسلمان باشد،و بچه که به حد بلوغ رسید اظهاراسلام کند این حکم را دارد.

4 - -اختصاص به مسلم ندارد.

5 - -اگر مادر آزاد و مسلمان و عاقل باشد.

منبع: رساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)

امینی گلستانی