احکام نگاه کردن
20 بازدید
موضوع: فقه و اصول


مسأله 2442- نگاه کردن مرد به بدن زن نامحرم و دختری که [1] نه سالش تمام نشده ‎ ‎ ولی خوب و بد را می فهمد و همچنین نگاه کردن به موی آنان چه با قصد لذت و چه ‎ ‎ بدون آن حرام است.و نگاه کردن به صورت و دست ها اگر به قصد لذت باشد حرام ‎ ‎ است،بلکه احتیاط واجب آن است که بدون قصد لذت هم به آنها نگاه نکند و نیز نگاه ‎ ‎ کردن زن به بدن مرد نامحرم حرام می باشد.

مسأله 2443- اگر انسان بدون قصد لذت به صورت و دست های زن های اهل کتاب ‎ ‎ مثل زن های یهود و نصارا نگاه کند در صورتی که نترسد که به حرام بیفتد اشکال ندارد ‎ ‎ و احتیاط واجب [2] آن است که به غیر صورت و دست های آنان نگاه نکند.

مسأله 2444- زن باید بدن و موی خود را از مرد نامحرم بپوشاند بلکه احتیاط واجب ‎ ‎ آن است که بدن و موی خود را از پسری هم که بالغ نشده [3] ولی خوب و بد را ‎ ‎ می فهمد بپوشاند.

مسأله 2445- نگاه کردن به عورت دیگری حتی به عورت بچۀ ممیزی [4] که خوب و ‎ ‎ بد را می فهمد حرام است،اگرچه از پشت شیشه یا در آیینه یا آب صاف و مانند اینها ‎ ‎ باشد.ولی زن و شوهر می توانند به تمام بدن یکدیگر نگاه کنند.

مسأله 2446- مرد و زنی که با یکدیگر محرمند،اگر قصد لذت نداشته باشند می توانند ‎ ‎ غیر از عورت به تمام بدن یکدیگر نگاه کنند.

مسأله 2447- مرد نباید با قصد لذت به بدن مرد دیگر نگاه کند و نگاه کردن زن هم به ‎ ‎ بدن زن دیگر با قصد لذت حرام است.

مسأله 2448- مرد نباید [5] عکس زن نامحرم را بیندازد و اگر زن نامحرمی را بشناسد ‎ ‎ نباید به عکس او نگاه کند [6]

مسأله 2449- اگر زن بخواهد [7] زن دیگر،یا مردی غیر از شوهر خود را تنقیه کند،یا ‎ ‎ عورت او را آب بکشد،باید چیزی در دست کند که دست او به عورت آن مرد نرسد و ‎ ‎ همچنین است اگر مرد بخواهد مرد دیگر،یا زنی غیر زن خود را تنقیه کند،یا عورت او ‎ ‎ را آب بکشد.

مسأله 2450- اگر مرد برای معالجۀ زن نامحرم ناچار باشد که او را نگاه کند و دست به

بدن او بزند اشکال ندارد،ولی اگر با نگاه کردن بتواند معالجه کند نباید دست به بدن او ‎ ‎ بزند و اگر با دست زدن بتواند معالجه کند،نباید او را نگاه کند.

مسأله 2451- اگر انسان برای معالجۀ کسی ناچار شود که به عورت او نگاه کند،بنابر ‎ ‎ احتیاط واجب باید آیینه را در مقابل گذاشته و در آن نگاه کند ولی اگر چاره ای جز نگاه ‎ ‎ کردن به عورت نباشد اشکال ندارد.

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

(( حاشیه ها 1 - -در دختر نابالغ بدون قصد لذت و بدون خوف از واقع شدن در حرام مانع ندارد چه به صورت یا بدن و موی او،و اح اط آن است که از جاهایی که رسم است بپوشند مثل ران ها و شکم و پستان ها اجتناب شود.

2 - -در آنچه به حسب عادت سابق آنها بیرون بوده؛مثل مقداری از ساق های پا و موی سر و مثل اینها مانع ندارد.

3 - -در صورتی که به حدی نرسیده که مو در نظر شهوانی باشد مانع ندارد.

4 - -بنابر احتیاط واجب در بچه ممیز.

5 - -عکس برداشتن حرام نیست و اگر حرام دیگری واقع شود همان حرام است.

6 - -بنابر احتیاط واجب اگر متهتک نباشد.

7 - -یعنی در صورت ناچاری.))`

`````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````

منبع: رساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)

امینی گلستانی