مُتعه یا صیغه
11 بازدید
موضوع: فقه و اصول

مسأله 2430- صیغه کردن زن اگرچه برای لذت بردن هم نباشد صحیح است.

مسأله 2431- احتیاط واجب [1] آن است که شوهر بیش از چهارماه نزدیکی با متعۀ ‎ ‎ خود را ترک نکند.

مسأله 2432- زنی که صیغه می شود اگر در عقد شرط کند که شوهر با او نزدیکی ‎ ‎ نکند،عقد و شرط او صحیح است و شوهر فقط می تواند لذت های دیگر از او ببرد، ‎ ‎ ولی اگر بعداً به نزدیکی راضی شود،شوهر می تواند با او نزدیکی نماید.

مسأله 2433- زنی که صیغه شده اگرچه آبستن شود حق خرجی ندارد.

مسأله 2434- زنی که صیغه شده حق همخوابی ندارد و از شوهر ارث نمی برد،و ‎ ‎ شوهر هم از او ارث نمی برد.

مسأله 2435- زنی که صیغه شده اگر نداند که حق خرجی و همخوابی ندارد عقد او ‎ ‎ صحیح است و برای آن که نمی دانسته،حقی به شوهر پیدا نمی کند.

مسأله 2436- زنی که صیغه شده،می تواند بدون اجازۀ شوهر از خانه بیرون برود،ولی ‎ ‎ اگر به واسطۀ بیرون رفتن،حق شوهر از بین می رود بیرون رفتن او حرام است.

مسأله 2437- اگر زنی مردی را وکیل کند که به مدت و مبلغ معیّن او را برای خود صیغه ‎ ‎ نماید،چنانچه مرد او را به عقد دائم خود درآورد یا به غیر از مدت یا مبلغی که معیّن ‎ ‎ شده او را صیغه کند،وقتی آن زن فهمید اگر فوراً بگوید [2] راضی هستم عقد صحیح ‎ ‎ وگرنه باطل است.

مسأله 2438- اگر پدر یا جدّ پدری برای محرم شدن،یک ساعت یا دو ساعت زنی را ‎ ‎ به عقد پسر نابالغ خود درآورد کافی است،و نیز می تواند دختر نابالغ خود را برای ‎ ‎ محرم شدن،به عقد کسی درآورد ولی باید [3] آن عقد برای دختر نفعی داشته باشد.

مسأله 2439- اگر پدر یا جدّ پدری،طفل خود را که در محل دیگری است و نمی داند ‎ ‎ زنده است یا مرده،برای محرم شدن به عقد کسی درآورد،بر حسب ظاهر محرم بودن ‎ ‎ حاصل می شود،و چنانچه بعداً معلوم شود که در موقع عقد آن دختر زنده نبوده عقد ‎ ‎ باطل است و کسانی که به واسطۀ عقد ظاهراً محرم شده بودند نامحرمند.

مسأله 2440- اگر مرد مدت صیغه زن را ببخشد،چنانچه با او نزدیکی کرده،باید تمام ‎ ‎ چیزی را که قرار گذاشته به او بدهد و اگر نزدیکی نکرده باید نصف آن را بدهد.

مسأله 2441- مرد می تواند زنی را که صیغۀ او بوده و هنوز عدّه اش تمام نشده به عقد ‎ ‎ دائم خود درآورد.

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

((حاشیه ها

1 - بلکه اقوا.

2 - فوراً گفتن لازم نیست.

3 - لازم نیست،اگر مفسده نداشته باشد کافی است.))

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

منبع: رساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)

امینی گلستانی