احکام عقد دائم
22 بازدید
موضوع: فقه و اصول

مسأله 2421- زنی که عقد دائمی شده نباید بدون اجازۀ شوهر از خانه بیرون رود،و ‎ ‎ باید خود را برای هر لذتی که او می خواهد،تسلیم نماید و بدون عذر شرعی از ‎ ‎ نزدیکی کردن او جلوگیری نکند.و اگر در اینها از شوهر اطاعت کند،تهیۀ غذا و لباس ‎ ‎ و منزل -(و لوازم دیگر که در کتب ذکر شده است( او بر شوهر واجب است و اگر تهیه نکند،چه توانایی داشته باشد یا نداشته ‎ ‎ باشد،مدیون زن است.

مسأله 2422- اگر زن در کارهایی که در مسألۀ پیش گفته شد اطاعت شوهر را ‎ ‎ نکند گناهکار است و حق غذا و لباس و منزل و همخوابی ندارد ولی مهر او از ‎ ‎ بین نمی رود.

مسأله 2423- مرد حق ندارد زن خود را به خدمت خانه مجبور کند.

مسأله 2424- مخارج سفر زن اگر بیشتر از مخارج وطن باشد با شوهر نیست،ولی اگر ‎ ‎ شوهر مایل باشد که زن را سفر ببرد باید خرج سفر او را بدهد.

مسأله 2425- زنی که از شوهر اطاعت می کند و شوهر خرج او را نمی دهد اگر ممکن ‎ ‎ است می تواند ( -لکن بعد از مطالبه کردن و ندادن او،در هر روز می تواند به اندازه خرج آن روز بردارد.)

خرجی خود را بدون اجازه از مال او بردارد،و اگر ممکن نیست ‎ ‎ چنانچه ناچار باشد که معاش خود را تهیه کند،در موقعی که مشغول تهیه معاش است ‎ ‎ اطاعت شوهر بر او واجب نیست.

مسأله 2426- مرد باید در هر چهار شب یک شب نزد زن دائمی خود بماند ) -واجب نیست،آنچه واجب است آن است که او را ترک نکند به طوری که نه مثل زن شوهردار باشد و نه بی شوهر.)

مسأله 2427- شوهر نمی تواند بیش از چهار ماه،نزدیکی با عیال دائمی خود را ‎ ‎ ترک کند.

مسأله 2428- اگر در عقد دائمی مهر را معیّن نکنند عقد صحیح است،و چنانچه مرد با ‎ ‎ زن نزدیکی کند،باید مهر او را مطابق مهر زن هایی که مثل او هستند بدهد.

مسأله 2429- اگر موقع خواندن عقد دائمی برای دادن مهر مدتی معیّن نکرده باشند، ‎ ‎ زن می تواند پیش از گرفتن مهر از نزدیکی کردن شوهر جلوگیری کند،چه شوهر ‎ ‎ توانایی دادن مهر را داشته باشد چه نداشته باشد.ولی اگر پیش از گرفتن مهر به ‎ ‎ نزدیکی راضی شود و شوهر با او نزدیکی کند دیگر نمی تواند بدون عذر شرعی از ‎ ‎ نزدیکی شوهر جلوگیری نماید.

رساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)

امینی گلستانی