احکام شیردادن
6 بازدید
موضوع: فقه و اصول

مسأله 2473- اگر زنی بچه ای را با شرایطی که در مسأله 2483 گفته خواهد شد،شیر ‎ ‎ دهد،آن بچه به این عدّه محرم می شود: اول: خود زن و آن را مادر رضاعی می گویند.

دوم: شوهر زن که شیر مال اوست و او را پدر رضاعی می گویند. سوم: پدر و مادر آن ‎ ‎ زن هر چه بالا روند،اگرچه پدر و مادر رضاعی او باشند. چهارم: بچه هایی که از آن زن ‎ ‎ به دنیا آمده اند،یا به دنیا می آیند. پنجم: بچه های اولاد آن زن هرچه پایین روند،چه از ‎ ‎ اولاد او به دنیا آمده،یا اولاد او آن بچه ها را شیر داده باشند. ششم: خواهر و برادر آن ‎ ‎ زن اگرچه رضاعی باشند؛یعنی به واسطۀ شیرخوردن،با آن زن خواهر و برادر شده ‎ ‎ باشند. هفتم: عمو و عمۀ آن زن اگرچه رضاعی باشند. هشتم: دایی و خاله آن زن ‎ ‎ اگرچه رضاعی باشند. نهم: اولاد شوهر آن زن که شیر مال آن شوهر است،هرچه پایین ‎ ‎ روند،اگرچه اولاد رضاعی او باشند. دهم: پدر و مادر شوهر آن زن که شیر مال آن ‎ ‎ شوهر است،هر چه بالا روند. یازدهم: خواهر و برادر شوهری که شیر مال اوست ‎ ‎ اگرچه خواهر و برادر رضاعی او باشند. دوازدهم: عمو و عمه و دایی و خالۀ شوهری ‎ ‎ که شیر مال اوست هر چه بالا روند،اگرچه رضاعی باشند.و نیز عدّۀ دیگری هم که در ‎ ‎ مسائل بعد گفته می شود،به واسطۀ شیر دادن محرم می شوند.

مسأله 2474- اگر زنی بچه ای را با شرایطی که در مسألۀ 2483 گفته می شود شیر دهد، ‎ ‎ پدر آن بچه نمی تواند با دخترهایی که از آن زن به دنیا آمده اند ازدواج کند.و نیز ‎ ‎ نمی تواند دخترهای شوهری را که شیر مال او است،اگر چه دخترهای رضاعی [1] او ‎ ‎ باشند برای خود عقد نماید ولی جایز است با دخترهای رضاعی آن زن ازدواج کند.

اگرچه احتیاط مستحب آن است که با آنان ازدواج نکند،و نگاه محرمانه؛یعنی نگاهی ‎ ‎ که انسان می تواند به محرم های خود کند،به آنان ننماید.

مسأله 2475- اگر زنی بچه ای را با شرایطی که در مسألۀ 2483 گفته می شود شیر دهد، ‎ ‎ شوهر آن زن که صاحب شیر است به خواهرهای آن بچه محرم نمی شود،ولی احتیاط ‎ ‎ مستحب آن است که با آنان ازدواج ننماید،و نیز خویشان شوهر به خواهر و برادر آن ‎ ‎ بچه محرم نمی شوند.

مسأله 2476- اگر زنی بچه ای را شیر دهد،به برادرهای آن بچه محرم نمی شود.و نیز ‎ ‎ خویشان آن زن به برادر و خواهر بچه ای که شیر خورده محرم نمی شوند.

مسأله 2477- اگر انسان با زنی که دختری را شیر کامل داده ازدواج کند و با آن زن ‎ ‎ نزدیکی نماید،دیگر نمی تواند آن دختر را برای خود عقد کند.

مسأله 2478- اگر انسان با دختری ازدواج کند،دیگر نمی تواند با زنی که آن دختر را ‎ ‎ شیر کامل داده ازدواج نماید.

مسأله 2479- انسان نمی تواند با دختری که مادر،یا مادر بزرگ انسان او را شیر کامل ‎ ‎ داده ازدواج کند.و نیز اگر زن پدر انسان از شیر پدر او دختری را شیر داده باشد،انسان ‎ ‎ نمی تواند با آن دختر ازدواج نماید و چنانچه دختر شیرخواری را برای خود عقد کند ‎ ‎ بعد مادر یا مادربزرگ یا زن پدر [2] او آن دختر را شیر دهد،عقد باطل می شود.

مسأله 2480- با دختری که خواهر،یا زن برادر انسان [3] او را شیر کامل داده نمی شود ‎ ‎ ازدواج کرد،و همچنین است اگر خواهرزاده یا برادرزاده،یا نوۀ خواهر یا نوۀ برادر ‎ ‎ انسان آن دختر را شیر داده باشد.

مسأله 2481- اگر زنی بچۀ دختر خود را شیر دهد،آن دختر به شوهر خود حرام ‎ ‎ می شود.و همچنین است اگر بچه ای را که شوهر دخترش از زن دیگر دارد شیر دهد.

ولی اگر بچۀ پسر خود را شیر دهد،زن پسرش که مادر آن طفل شیرخوار است بر ‎ ‎ شوهر خود حرام نمی شود.

مسأله 2482- اگر زن پدر دختری،بچۀ شوهر آن دختر را شیر دهد [4]، آن دختر به ‎ ‎ شوهر خود حرام می شود،چه بچه از همان دختر یا از زن دیگر شوهر او باشد.

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

حاشیه ها --1-در رضاعی به احتیاط واجب.

2 -اگر از شیر پدر او بدهد.

3 -اگر از شیر برادر او داده.

4 -و شیر از پدر باشد.

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

منبع: رساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)

امینی گلستانی