552 - ‏‏عده‌ای از زن‌ها که ازدواج با آنان حرام است‏ ( 1 )
15 بازدید
موضوع: فقه و اصول


چند نفر از بزرگان و دوستان خواهش کردند و حتی بعضی ها دستور دادند جند شماره از یاد داشتهارا به مساءل شرعی مورد نیاز اختصاص دهم که برای جوانان لازم است و حقیر هم اطاعت نمودم شاید باکمال اختصار 7 شماره مخصوص این اوامر کردم التماس دعا.دارم


                                          عده ای از زن ها که ازدواج با آنان حرام است


مسأله 2393- ازدواج با زن هایی که مثل مادر و خواهر و مادرزن با انسان محرم ‎ ‎ هستند حرام است.

مسأله 2394- اگر کسی زنی را برای خود عقد نماید،اگرچه با او نزدیکی نکند،مادر ‎ ‎ و مادرِ مادر آن زن و مادر پدر او هر چه بالا روند به آن مرد محرم می شوند.

مسأله 2395- اگر زنی را عقد کند و با او نزدیکی نماید،دختر و نوۀ دختری و پسری ‎ ‎ آن زن هر چه پایین روند،چه در وقت عقد باشند یا بعداً به دنیا بیایند،به آن مرد مَحرم ‎ ‎ می شوند.

مسأله 2396- اگر با زنی که برای خود عقد کرده نزدیکی هم نکرده باشد،تا وقتی که ‎ ‎ آن زن در عقد او است نمی تواند با دختر او ازدواج کند.

مسأله 2397- عمه و خالۀ پدر و عمه و خالۀ پدرِ پدر و عمه و خالۀ مادر و عمه و ‎ ‎ خالۀ مادر مادر هر چه بالا روند به انسان محرمند.

مسأله 2398- پدر و جدّ شوهر،هر چه بالا روند،و پسر و نوۀ پسری و دختری او ‎ ‎ هرچه پایین آیند چه در موقع عقد باشند،یا بعداً به دنیا بیایند به زن او محرم هستند.

مسأله 2399- اگر زنی را برای خود عقد کند،دائمه باشد،یا صیغه تا وقتی که آن زن در ‎ ‎ عقد او است نمی تواند با خواهر آن زن ازدواج نماید.

مسأله 2400- اگر زن خود را به ترتیبی که در کتاب طلاق گفته می شود طلاق رجعی ‎ ‎ دهد،در بین عدّه نمی تواند خواهر او را عقد نماید،بلکه در عدّۀ طلاق بائن هم که بعداً ‎ ‎ بیان می شود،احتیاط مستحب آن است که از ازدواج با خواهر او خودداری نماید.

مسأله 2401- انسان نمی تواند بدون اجازۀ زن خود با خواهرزاده و برادرزادۀ او ‎ ‎ ازدواج کند ولی اگر بدون اجازۀ زنش آنان را عقد نماید و بعداً زن بگوید به آن عقد ‎ ‎ راضی هستم اشکال ندارد.

مسأله 2402- اگر زن بفهمد شوهرش برادرزاده یا خواهرزادۀ او را عقد کرده و حرفی ‎ ‎ نزند،چنانچه بعداً رضایت ندهد عقد آنان باطل است

مسأله 2403- اگر انسان پیش از آن که دختر عمه یا دختر خالۀ خود را بگیرد با مادر ‎ ‎ آنان زنا کند،دیگر نمی تواند با آنان ازدواج نماید.

مسأله 2404- اگر با دختر عمه یا دختر خالۀ خود ازدواج نماید و پیش از آن که با آنان ‎ ‎ نزدیکی کند با مادرشان زنا نماید،احتیاط واجب آن است که از ایشان جدا شود.

مسأله 2405- اگر با زنی غیر از عمه و خالۀ خود زنا کند،احتیاط واجب آن است که

با دختر او ازدواج نکند،ولی اگر زنی را عقد نماید و با او نزدیکی کند بعد با مادر او ‎ ‎ زنا کند،آن زن بر او حرام نمی شود،و همچنین است اگر پیش از آن که با او نزدیکی ‎ ‎ کند با مادر او زنا نماید،ولی در این صورت احتیاط مستحب آن است که از آن زن ‎ ‎ جدا شود.

مسأله 2406- زن مسلمان نمی تواند به عقد کافر درآید،مرد مسلمان هم نمی تواند با ‎ ‎ زن های کافره به طور دائم ازدواج کند ولی صیغه کردن زن های اهل کتاب مانند یهود و ‎ ‎ نصارا مانعی ندارد.

مسأله 2407- اگر با زنی که در عدّۀ طلاق رجعی است زنا کند آن زن بر او حرام ‎ ‎ می شود و اگر با زنی که در عدّۀ متعه،یا طلاق بائن،یا عدّۀ وفات است زنا کند، ‎ ‎ بعداً می تواند او را عقد نماید،اگرچه احتیاط مستحب آن است که با او ازدواج نکند ‎ ‎ و معنای طلاق رجعی و طلاق بائن و عدّۀ متعه و عدّه وفات در احکام طلاق گفته ‎ ‎ خواهد شد.

مسأله 2408- اگر با زن بی شوهری که در عدّه نیست زنا کند،بعداً می تواند آن زن را ‎ ‎ برای خود عقد نماید،ولی احتیاط مستحب آن است که صبر کند تا آن زن حیض ببیند ‎ ‎ بعد او را عقد نماید و همچنین است اگر دیگری بخواهد آن زن را عقد کند.

مسأله 2409- اگر زنی را که در عدّه دیگری است برای خود عقد کند،چنانچه مرد ‎ ‎ و زن،یا یکی از آنان بدانند که عدّۀ زن تمام نشده و بدانند عقد کردن زن در عدّه ‎ ‎ حرام است آن زن بر او حرام می شود،اگرچه مرد بعد از عقد با آن زن نزدیکی ‎ ‎ نکرده باشد.

مسأله 2410- اگر زنی را برای خود عقد کند و بعد معلوم شود که در عدّه بوده چنانچه ‎ ‎ هیچ کدام نمی دانسته اند زن در عدّه است و نمی دانسته اند که عقد کردن زن در عدّه ‎ ‎ حرام است،در صورتی که مرد با او نزدیکی کرده باشد،آن زن بر او حرام می شود.

مسأله 2411- اگر انسان بداند زنی شوهر دارد و با او ازدواج کند باید از او جدا شود و ‎ ‎ احتیاط واجب آن است که بعداً هم او را برای خود عقد نکند.

مسأله 2412- زن شوهردار اگر زنا بدهد بر شوهر خود حرام نمی شود و چنانچه توبه ‎ ‎ نکند و بر عمل خود باقی باشد،بهتر است که شوهر،او را طلاق دهد ولی باید مهرش ‎ ‎ را بدهد.

مسأله 2413- زنی را که طلاق داده اند و زنی که صیغه بوده و شوهرش مدت او را ‎ ‎ بخشیده یا مدتش تمام شده،چنانچه بعد از مدتی شوهر کند و بعد شک کند که موقع ‎ ‎ عقد شوهر دوم عدّۀ شوهر اول تمام بوده یا نه،باید به شک خود اعتنا نکند.

مسأله 2414- مادر و خواهر و دختر پسری که لواط داده بر لواط کننده حرام است ‎ ‎ اگرچه لواط کننده و لواط دهنده بالغ نباشند.ولی اگر گمان کند که دخول شده،یا شک ‎ ‎ کند که دخول شده یا نه،بر او حرام نمی شوند.

مسأله 2415- اگر با مادر یا خواهر یا دختر کسی ازدواج نماید و بعد از ازدواج با آن ‎ ‎ کس لواط کند آنها بر او حرام نمی شوند.

مسأله 2416- اگر کسی در حال احرام که یکی از کارهای حج است،با زنی ازدواج ‎ ‎ نماید عقد او باطل است،و چنانچه می دانسته که زن گرفتن بر او حرام است،دیگر ‎ ‎ نمی تواند آن زن را عقد کند.

مسأله 2417- اگر زنی که در حال احرام است با مردی که در حال احرام نیست ازدواج ‎ ‎ کند عقد او باطل است،و اگر زن می دانسته که ازدواج کردن در حال احرام حرام است ‎ ‎ احتیاط واجب آن است که بعداً با آن مرد ازدواج نکند.

مسأله 2418- اگر مرد طواف نساء را که یکی از کارهای حج است به جا نیاورد،زنش ‎ ‎

بر او حرام می شود [4]، و نیز اگر زن طواف نساء نکند،شوهرش بر او حرام می شود، ‎ ‎ ولی اگر بعداً طواف نساء را انجام دهند به یکدیگر حلال می شوند.

مسأله 2419- اگر کسی دختر نابالغی را برای خود عقد کند و پیش از آن که نُه سال ‎ ‎ دختر تمام شود،با او نزدیکی و دخول کند،احتیاط واجب آن است [5] که تا آخر عمر از ‎ ‎ دخول به اوخودداری نماید.

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

حاشیه ها

(( 1 -به احتیاط واجب در صورتی که حرف نزدن کشف از رضایت باطنی کند و الّا باطل است بنابر اقوا.))

(( 2 -این احتیاط واجب نیست.))

(( 3 -بلکه اقوا همین است.))

(( 4 -یعنی زن که حرام شده بود به واسطه احرام بستن حلال نمی شود،مگر آن که طواف نساء را به جا آورد و همچنین در زن.))

(( 5 - واجب نیست ولی اگر او را افضا کند نباید با او هیچ وقت نزدیکی کند.))

`````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````

مسأله 2420- زنی را که سه مرتبه طلاق داده اند بر شوهرش حرام می شود،ولی اگر با ‎ ‎ شرایطی که در کتاب طلاق گفته می شود با مرد دیگری ازدواج کند،بعد طلاق دهد - شوهر اول ‎ ‎ می تواند دوباره او را برای خود عقد نماید.

منبع: رساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)

امینی گلستانی