425 - بهشت و جهنم را توصیف کنید
22 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان

                           

                                                                              بهشت و جهنم را توصیف کنید.

تنها راه آشنایی با بهشت و جهنم، مراجعه به آیات قرآن و روایات است که به طور اجمال به آنها اشاره می شود.

1- بهشت:

الف) از مجموع آیاتی که در زمینه بهشت آمده، به دست می آید بهشت به صورت باغ های بسیار با صفا و بی ماننداست که قابل مقایسه با باغ های این جهان نیست و در قرآن کریم به گونه ای ترسیم شده تا برای ساکنان دنیا قابل درک باشد و گرنه حقیقت آن فراتر از درک ماست.

(و همچنین از نظر معنوی. بودن در محضر انبیاء و اولیاء و شهداء و مقربین و مومنین. ).

ب) در بهشت نعمت های فراوان مادّی وجود دارد؛ (که با یک جمله و فیها ما تشتهی الانفس و تلذ الاعین ) هرچه دل بخواهد و لذت بخش چشم باشد. مسئله را تمام کرده ).

از جمله: باغ های بهشتی، ساختمان ها و قصرها، سایه های لذت بخش، فرش ها و تخت ها، غذاها و ظرف ها نوشیدنی های پاک، لباس ها و زینت ها، همسران بهشتی، خادمان، پذیرایی کنندگان و ….

بهشتیان از نعمت ها و لذت های روحانی نیز برخوردارند؛ از جمله: احترام مخصوص، محیط صلح و صفا، امنیت، دوستان با وفا، برخوردهای پر از محبت، احساس خشنودی خدا، نظر رحمت خدا به آنان، به دست آوردن آن چه را که بخواهند و …. [ اقتباس از پیام قرآن، ج 6، ص 228  304-

در مورد وسعت بهشت هم در قرآن کریم، تعبیرهایی مانند عرض [پهنه] آسمان و زمین [ حدید، آیه 21 و آل عمران، آیه 133- و «ملکی عظیم» ( دهر، آیه 20- ] آمده است؛ البته واضح است که وسعت در این جا همان گستره و پهنه است. [اقتباس از پیام قرآن، ج 6، ، 318  322-

بر طبق بیان آیه 21 سوره حدید، خداوند این بهشت گسترده را برای پرهیزکاران آماده کرده است.

2- جهنم:

جهنم، معروف ترین نام دوزخ است که بیش از هفتاد بار در قرآن تکرار شده است. در مورد عذاب جهنم باید گفت: عذاب ها دو گونه اند، چه این که معاد هم دو جنبه جسمانی و روحانی دارد. مجازات های جسمانی عبارت است از: عذاب های سخت و سنگین و نوشیدنی های آنان، لباس های دوزخیان و دیگر عذاب های جسمانی که دوزخیان گرفتار آن هستند.

عذاب های روحانی آنان عبارتند از: غم و اندوهِ جان کاه و حسرت بی پایان، تحقیر و سرزنش فراوان و دیگر آلام و دردهای روحی که دوزخیان از آن رنج می برند. این مجازات ها مسلماً با اعمال آنها در دنیا هماهنگ است که مظلومان را با انواع کیفر و شکنجه ها در فشار قرار می دادند و آیات الهی را به استهزا می گرفتند و بر دیگران کبر و غرور می فروختند. چه جای تعجب است که اعمال خویش را در آن جا ببینند و به نتایج آن گرفتار شوند و محصولی را که در مزرعه دنیا کاشته اند، در قیامت و در دوزخ درو کنند؟[اقتباس از پیام قرآن، ج 6، 423  472- این عذاب ها برایشان پایدار است و به تعبیر قرآن کریم، آنها می خواهند از آتش جهنم خارج شوند، ولی هرگز نمی توانند. [ مائده، آیه 37-

این شمه ای کوتاه از معرفی بهشت و جهنم بود. معرفی کامل آنها نیازمند مباحث بسیار طولانی و مفصل است. که در این محل امکان ندارد.

منبع
معاد در قرآن - پرسش و پاسخ. -  از آیات و آخبار مربوطه  -  تهیه و تنظیم  از محمد امینی گلستانی .