418 - بدن دنیوی یا بدن اخروی
41 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان

بدن دنیوی یا بدن اخروی

سوال 3 - آیا بدن دنیوی همان بدن اخروی است؟

انسان با همین بدن دنیایی خویش در قیامت حاضر می شود و پاداش و کیفر می بیند. آیات و روایات فراوانی به این مطلب دلالت دارند؛ از جمله:

آیا انسان می پندارد که استخوان های او را جمع نخواهیم کرد؟! آری قادریم که [حتی خطوط و یا استخوان های ظریف سر]انگشتان او را موزون و مرتب کنیم. [قیامت، آیه 3  4- ]

و برای ما مثالی زد و آفرینش خود را فراموش کرد و گفت: چه کسی این استخوان ها را زنده می کند، در حالی که پوسیده است. بگو: همان کسی آن را زنده می کند که نخستین بار آفرید و او به هر مخلوقی آگاه است. [ یس، آیه 78  79-

 هنگامی که خلایق از قبرها برانگیخته شوند. [ انفطار، آیه 4-

و آیات دیگری مانند: مؤمنون، 35، 36؛ واقعه، 47  50؛ اسراء، 98 و. . . [ تفسیر نمونه ج 5، ص 307  335-

مخفی نماند برخی معتقدند که بازگشت عین ذرات موجودات ضرورتی ندارد، چرا که شخصیت انسان به روح اوست و این روح به هر ماده ای تعلق بگیرد، مانند انسان است که در این صورت نیز انسان، عین بدن دنیایی محشور شده است. [ تفسیر نمونه، ج 18، ص 470 (پاورقی)؛ المیزان، ج 17، ص 113 و 114-

منبع

از تفسیرها و کتاب های گوناگون و سایتهای - اندیشه قم - بیتوته - ئب سایت شخصی سید مهدی عمادی - نیز استفاده شده است.