403 - چرا خداوند بديها را آفریده است؟
44 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان

 چرا خداوند بدیها را خلق کرده است؟

اساسا چرا شیطان را که به بشر ضرر می رساند خلق و رها کرده تا برای انسان مشکلاتی به وجود آورد؟

پاسخ:

قبل از بیان جواب اشاره به یک مطلب مورد نیاز است و آن اینکه ما نباید در قضاوتهای خود خداوند را با بشر و هر موجود ضعیف دیگر قیاس کنیم و به او موقعیت یک مخلوق را بدهیم و بعد دیدگاههای خود را در مورد او تنظیم نمائیم. خدا، خدا است و قضاوت درباره او باید با نگاه به مقام الوهیت او باشد نه چیز دیگر و این قیاس پنهان در ضمیر ما انسانها، راهزن خطرناکی است که معارف ما را به غلط و انحراف سوق میدهد.

برای پاسخ به سؤال بایدبه نکات ذیل توجه شود:

 1-  شر و بدی، به معنای عدم خوبی و عدم وجود یک شی ء یا عدم کمال آن است. و هرگز صورت وجودی ندارد. یعنی شر در خارج هرگز موجود نیست و اگر احیاناً به بعضی از موجودات شر می گوییم، به خاطر این است که این موجودات مبدأ عدم برای موجودات دیگر می شوند. مثلًا گرگ چون مبدأ فقدان و عدم حیات بره می شود، ما آن را بد و شر معرفی می کنیم.

 - 2-چون شر، یک امر عدمی است، نمی تواند خالق و ایجاد کننده، داشته باشد. جنبه عدمی اشیاء خلق نمی خواهد، بلکه این جنبه وجودی آنان است که حاجتمند خالق است. این جنبه وجودی نبز جز خیر و خوبی، چیزی نیست. و احیاناً اگر چیزی را شر محاسبه می کنیم، این یک محاسبه نسبی است. مثلًا زهر مار، برای خود مار، عین حیات و بقاء است ولی برای موجودات دیگر و از جمله انسان، ممکن است شر و منشأ عدم حیات، واقع شود. پس این زهر مار، نسبت به ما شر و نسبت به خود مار، خیر و مایه حیات است.

     -3ممکن است سؤال شود: چرا خداوند، جهان را بگونه ای نیافرید که این شر نسبی هم در کار نباشد؟ در جواب باید گفت:

بطور کلی پنج صورت در رابطه با خیر و شر قابل تصور است:

الف: - همه عالم خیر باشد و هیچ شری در آن راه نداشته باشد.

مثل عالم فرشتگان که عالم تجرد از ماده است. ولی این برخلاف فرض ما است. زیرا فرض ما در این جهان مادی است که دارای نقص های زیادی است.

ب: - همه عالم شر باشد و خیری در آن راه نداشته باشد. (که این امکان ندارد چون شر مطلق برابر با عدم است و عدم نمی تواند موجود باشد

ج: - عالمی باشد که شر آن، بیشتر از خیر آن باشد. یعنی شر زیاد و خیر کم داشته باشد که این عالم نیز حکیمانه نیست و هدفی بر آن مترتب نخواهد بود.

د - : خیر و شر آن مساوی باشند. این صورت هم، معقول و حکمیانه و دارای غایت عاقلانه نیست.

ه -: عالمی باشد که خیر آن زیاد و شر آن کم باشد. مانند عالم طبیعت که به ناچار موجب تزاحم اسباب و علل مادی با هم دیگر و در نتیجه پدید آمدن ضایعات و پایمال شدن جزئی کمالات و موجودات است.

آیا خلق این دنیا با این وصف، معقول است؟ آیا لازم است خداوند به خاطر نبودن شر کم از خیر بسیار چشم پوشی کند؟ یا به خاطر خیر بسیار، باید شر کم را هم متقبل شود؟ قهراً اگر خداوند به خاطر شر کم، خیر زیاد را خلق نکند، این معادله با فرض ج هم طراز می شود و غیر معقول می شود. چون چشم پوشی از خیر بسیار، برابر با شر بسیار است و چشم پوشی از شر کم، برابر با خیر قلیل و کم است و گفتیم معقول و حکیمانه نیست که شر کثیر و خیر قلیل را بپذیریم. پس عالمی که دارای خیر کثیر و شر قلیل باشد، معقول و پذیرفتنی خواهد بود.

 -4-  حکایت شیطان هم در همین جهت قابل تفسیر است. البته شیطان از آن جهت که موجود است، خیر است. ولی از آن جهت که مبدأ گمراهی می شود، شر است. ولی خیر وجود او، بیشتر از شر وجود او خواهد بود. امتحان انسانها و تقویت آنان و پدید آوردن دید و تجربه و مقاومت در انسانها از برکت وجود شیطان است. می گویند: اگر میکروب نبود، بلندی قد هیچ انسانی به 80 سانتی متر نمی رسید. این به برکت وجود میکروب است که بدن را مجبور به انفعال و فعالیت کرده و موجبات رشد و تکامل آن را فراهم می آورد که انسانها بالنده و نیرومند می شوند. در ابعاد روحی هم کار شیطان این گونه است.

   -5- بعضی از افعال و بدیها ناشی از خود ما و از انتخاب و اختیار ما ریشه می گیرد در این جا مقصر ما هستیم که با دستان خود نعمتهای خداوندی را به بدی تبدیل می کنیم. و این بخش قابل توجهی از مشکلات بشر را تشکیل می دهد.

منبع کتاب ( سرگذشت آسمانی و زمینی شیطان، ص: 34 ببعد از تآلیفات اینجانب.

 در این کتاب راجع به شیطان تحقیق وبر رسی شده است از قبیل -

علت تسلط شیطان بر انسان چیست؟ -- میزان نفوذ شیطان در انسان -- مطالبی در تفسیر آیات سوره های بقرة و آل عمران و اعراف و کهف در باره آدم و شیطان - - آیات سوره مبارکه بقرة - چرا ابلیس مخالفت کرد؟ - - آیا سجده برای خدا بود یا آدم؟- - بهشت آدم کدام بهشت بود؟ - گناه آدم چه بود؟ - - مقایسه معارف قرآن با تورات - - مقصود از شیطان در قرآن چیست؟ - - خدا چرا شیطان را آفرید؟ - ماجرای سرکشی و عصیان ابلیس - - نخستین قیاس، قیاس شیطان بود - نخستین پایه گذار مکتب جبر شیطان بود! - فلسفه آفرینش و مهلت دادن به شیطان - فرضیه تکامل انواع و آفرینش آدم - آفرینش انسان - تکبر و غرور سرچشمه بزرگترین بدبختیها است - شیطان بر چه کسانی تسلط می یابد؟ - درهای جهنم! - گِلِ تیره و روح خدا - جانّ چیست؟ - قرآن و خلقت انسان. - پاسخهای طرفداران ثبوت انواع - فرضیه تکامل و مساله خداشناسی - قرآن و مساله تکامل - ابلیس فرشته بود ویا جن؟ - - ابلیس (شیطان) از أجنّة بود - گمراهان را نباید به معاونت دعوت کرد - پیشینه خلقت جن وشیطان: - - پیشینه شیطان قبل ازتمرد وچگونگی راهیابی او به محفل فرشتگان: - اولین مخالفت شیطان با خلقت آدم علیه السلام: - شیطان وقالب گلی آدم: - شیطان سجده نمی کند: - چگونه شیطان داخل بهشت شد؟ - شیطان چگونه آدم وحوارافریب داد؟ - یک شبهه: - منبرشکسته و سوخته و به رو افتاده شیطان: - - اشتباه شیطان: - سجده کردن برای خداست، - شیطان مزد عمل درخواست می کند: - - دشمن آشکار و خطرناک - در خواست های آدم علیه السلام از خداوند در مقابل درخواستهای شیطان: - - مدت عبادت ابلیس - غرور فرصت طلایی توبه را از شیطان گرفت! -نابودی این همه عبادت با یک نافرمانی - - داستان شیطان با یکی از پیروانش - چرا توبه شیطان قبول نشد؟! - دعا برای عاقبت بخیری - ماجرای بَلْعم باعورا - بلعم باعورا که بود؟ - یاد کرد قرآن از بلعم بن باعورا - انحراف عابد بنی اسرائیل - نیازهای مادی شیطان: - شیطان در تأمین نظرات خود پای فشاری می کند: - شیطان کافر اول: - - چرا شیطان خود را از رحمت الهی دور ساخت: - سبب مهلت دادن به شیطان چه بود؟! - - اولین نوحه ورقص شیطان: - شیطان در چند جا زوزه کشید. : - ازدواج شیطان: - نام فرزندان شیطان: - آدم فرزند شیطان خناس رامیخورد!! - فلسفه وجودی شیطان چیست؟ - پنج چیزی که محتضر هنگام مرگ می بیند - - دیدنی های در حال احتضار - فرشته ها وجن ها و مال و نامه اعمال و غیره. - - و مطالب دیگر. در 333   ,صفحه وزیری می باشد  (  موفق باشید).