392 = ضرورت حفظ قدرت دفاعی و توان بازدارندگی
33 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان

 ضرورت حفظ قدرت دفاعی و توان بازدارندگی

در باره ضرورت حفظ قدرت نظا می - در هر زمان و هر مکان گفتنی ها و مطالب زیاد است که پیامبران الهی هم در هر تاریخ و زمان مخصوصا پیامبر اسلام سلام الله علیهم آجمعین در این مورد چقدر سفارشها دارند و کوششها داشتند- بیرون از گنجایش محل است ولی بگونه ای خیلی فشرده. گوشه ای از آن به عرض عزیزان می رسد.

بی شک اگر دنیا از ظالمان توسعه طلب، و تجاوزکاران زورگو خالی می شد هیچ نیروی نظامی برای حفظ مرزهای کشورها مورد نیاز نبود، و تمام مردم دنیا در کشورهای خود، در امن وامان می زیستند وبا یکدیگر روابط تجاری و فرهنگی و سیاسی و اجتماعی و اقتصادی سالم داشتند. .

لیکن خوی برتری جویی و تجاوزگری که گاه در افراد، و گاه در یک قوم، و ملیت وجود دارد؛ غالباً سبب هجوم فرد یا قومی بر قوم دیگر یا ملتی بر ملت دیگر شده است؛ و در چنین شرایطی همه حق دارند که خود را چنان قوی کنند که در امنیت زندگی داشته باشند؛ چرا که در نظام کنونی دنیا متأسفانه ضعیف پامال است؛ و همین امر «فلسفه تشکیل نیروهای مسلح و قوای دفاعی را روشن می کند».

واضح و روشن است که اقوام بشری - و جوامع انسانی - براساس نیازهای مشترک و تضاد منافع - پدید آمده اند، که در نتیجه - بروز جنگ میان آنان را ناگزیر ساخته است؛ از این رو، آمادگی نظامی از ضروریّات حیات اجتماعی و حفظ امنیت زندگی - به شمار رفته، و پذیرفته ترین هدفِ آن، حفاظت از منافع مادّی و معنویِ فردی و اجتماعی است. این معنا مورد پذیرش قرآن کریم نیز است: «تُرهِبونَ بِهِ عَدُوَّ اللّهِ وَ عَدُوَّکم = تا دشمنان خدا و خودتان را بترسانید». [ انفال/ سوره۸، آیه۶۰.

از آن جا که «رُهب» یا «رَهبَة» ترس همراه با دوری از خطر است، [ مفردات، ص ۳۶۶، «رهب».

این ترس، نقش بازدارنده، از تجاوز دشمنان به مرزهای مادّی و معنویِ مسلمانان - دارد و روشن است که متجاوز را جز با نمایاندن سرانجام تجاوز، نمی توان هشدار داد. برخی گفته اند: کاربرد حرف «لام» درعبارت «وَأعِدُّوا لَهُم» به جای «علی» بیان گر آن است که آمادگی نظامی مسلمانان برای دفاع است و رویارو نشدن دشمنان با مسلمانان یقیناً به نفع خودشان خواهد بود؛ [فرقان، ج ۹ و ۱۰، ص ۲۷۵.

هم چنین عبارت «و ءاخَرینَ مِنْ دُونِهِم» در آیه یاد شده، بر ضرورت آمادگی برای رویارو شدن با دشمنان ناشناخته تأکید دارد که موجب پیش گیری از غافل گیری نیروهای مسلمان شده، طمع ایشان بریده خواهد شد. [تفسیر نمونه، ج ۷، ص ۲۲۸.

برخی مفسّران، دشمنان ناشناس را منافقانی که دشمنی شان را پنهان ساخته اند، دانسته و گروهی دیگر، آن ها را دشمنانی خارجی که خصومتشان را آشکار نکرده اند، می دانند؛ [ جامع البیان، مج ۶، ج ۱۰، ص ۴۱. [ مجمع البیان، ج ۴، ص ۸۵۳.

ولی آیه می تواند همه آن ها را در بربگیرد؛ بنابراین، هدف از آمادگی مستمر نظامی، جلوگیری از تجاوز دشمنان شناخته شده و ناشناس به حریم مادّی و معنوی اسلام و مسلمانان است.

جلوگیری از هم دستی برخی از جوامع با دشمنان اسلام، [ التفسیر الکبیر، ج ۱۵، ص ۱۸۶. - [ مراغی، مج ۴، ج ۱۰، ص ۲۵. 

زمینه سازی برای پیمان های نظامی اهل کتاب با مسلمانان، ایجاد ضمانت اجرایی آن و پرداخت جزیه به حکومت اسلامی است. [ التفسیر الکبیر، ج ۱۵، ص ۱۸۶. [ بیان المعانی، ج ۵، ص ۳۰۶.

 آمادگی نظامی در قرآن

فقط آدرس تعدادی از آیات قرآن کریم، را می آوریم.

در آیات [ بقره، آیه۲۴۶. -؛ ۱۲۱، ۱۷۲ و ۲۰۰ -  آل عمران/ ، آیه۱۲۱. - آل عمران/ ، آیه۱۷۲. - آل عمران/  آیه۲۰۰. -؛ ۷۱، ۹۴، ۱۰۲ و ۱۰۴ -  نساء، آیه۷۱.- نساء/ آیه۹۴. نساء/  آیه۱۰۲. نساء/  آیه۱۰۴. ؛ ۱۵، ۱۶ - ۶۰ انفال ، آیه۱۵ -  انفال آیه۱۶.-  انفال آیه۴۱، ۴۶، ۴۷ و ۱۲۳ -  توبه آیه۴۱. -  توبه آیه۴۶ -.  توبه -  آیه۴۷. توبه -  آیه۱۲۳. ؛ ۸۰ -  انبیاء، آیه۸۰. و ۱۰ -  سبأ آیه۱۰.

به صراحت یا اشاره، به موضوع آمادگی نظامی پرداخته و مباحث متنوعی را در میان مفسّران پدید آورده است که مهم ترین آن ها عبارت است از:

الف. هدف و آثار آمادگی نظامی؛

ب. اهمّیّت آمادگی نظامی؛

پ. ابعاد آمادگی نظامی، شامل تهیّه و ساخت سلاح و ادوات جنگی، آموزش فنون رزم آوری، آماده سازی روحی و معنوی رزمندگان، تأمین و گردآوری اطلاعات، برگزاری رزمایش های نظامی، تخصیص بودجه های نظامی و مرزبانی.

 و اما لغات شناسایی آمادگی نظامی در قرآن

برجسته ترین لغت های این مدخل در قرآن، عبارت است از:

۱. إعداد: فراهم آوردن تفصیلی و دقیق هر چیز. [ التحقیق، ج ۸، ص ۵۱، «عدّ». - این واژه، در  انفال  آیه۶۰. - آمده و مؤمنان را به گردآوری همه امکانات نبرد فراخوانده است: «وَ أعِدُّوا لَهُم مَا استَطَعتُم مِن قُوَّة».

۲. حِذْر: پرهیز همراه با خوف و اضطراب. [ التحقیق، ج ۲، ص ۱۸۲، «حذر». - این واژه در آیات ۷۱ و ۱۰۲ نساء آمده و مؤمنان، مأمور برگرفتن «حِذْر» (جنگ افزار) شده اند: «یأیُّهَا الَّذِینَ ءامَنُوا خُذُوا حِذرَکُم» [ نساء/ سوره۴، آیه۷۱. -، «وَلیَأخُذُوا حِذرَهُم وَ أسلِحَتَهُم. . . ». ( نساء/ سوره۴، آیه۱۰۲.

3 -. رَبْط: محکم بستن و پیوند دادن چیزی برای ثابت ماندن بر حالت نخستین. [التحقیق، ج ۴، ص ۲۸، «ربط».

مشتقّات این واژه، در آیه انفال/ سوره۸، آیه۶۰. - و آل عمران/ سوره۳، آیه۲۰۰. به مفهوم مرزبانی آمده است: «یأیُّها الَّذینَ ءامَنوُا اصبِروا وَ صابِروُا وَ رابِطوُا و اتّقُوا اللَّهَ لَعَلَّکُم تُفلِحُون». [ آل عمران/ سوره۳، آیه۲۰۰.

مفسّران، در دلالت واژه های حذر و اعداد و نیز واژه رباط در آیه [ انفال/ سوره۸، آیه۶۰. - بر آمادگی نظامی اتّفاق نظر دارند؛

امّا درباره دلالت واژه رباط بر آمادگی نظامی در آیه [آل عمران/ سوره۳، آیه۲۰۰. متفرق سخن گفته اند که یکی از آن ها دربرگیرنده همین مفهوم است. جامع البیان، مج۳، ج۴، ص۲۹۲ - ۲۹۳. [ مجمع البیان، ج۲، ص ۹۱۸.

 موارد ذیل را نیز از آثار آمادگی نظامی برشمرده اند: و رفع موانع برای ایمان آوردن انسان های مستعد، [ التفسیرالکبیر، ج ۱۵، ص ۱۸۶.

[ فی ظلال، ج ۳، ص ۱۵۴

  ابعاد آمادگی نظامی بطور خلاصه چند چیز است

1- تهیه و ساخت سلاح و ادوات جنگی - 2 - آموزش فنون رزم آوری - 3 - آماده سازی روحی رزمندگان - 4 - تأمین و گردآوری اطلاعات - 5 - رزمایش های نظامی - 6 - تخصیص بودجه های نظامی - 7 - مرزبانی.

 مسامانان باید همیشه قدرت نظامی وانتظامی خود را همراه ایمان قوی و نیروی دینی ومعتقدات صحیح اسلامی در برابر دشمن آماده نگهداشته و در برابر دشمن سرشکسته و ذلیل نباشند.

تقویت بنیه دفاعی در سیرۀ نبوی( صلی الله علیه و آۀه )

سیره عملی پیامبر (ص و پیشوایان بزرگ اسلام نشان می دهد که آنها برای مقابله با دشمن از هیچ فرصتی غفلت نمی کردند، در تهیه سلاح و نفرات، تقویت روحیه سربازان، انتخاب محل اردوگاه، و انتخاب زمان مناسب برای حمله به دشمن و به کار بستن هرگونه تاکتیک جنگی، هیچ مطلب کوچک و بزرگی را از نظر دور نمی داشتند. [ برگزیده تفسر نمونه؛ ج ۲؛ ص۱۶۴. ). بلکه مسلمانان خود را با سلاح روز و علوم روز مجهز می کردند، [ پاسخ به پرسشهای مذهبی؛ ص۵۹۷. ). معروف است که در ایام جنگ«حنین»به پیامبر (ص) خبر دادند که سلاح تازه مؤثری در« یمن» اختراع شده است، پیامبر (ص) فوراً کسانی را به یمن فرستاد تا آن سلاح را برای ارتش اسلام تهیه کنند. [ تفسیر نمونه، ج ۷، ص: ۲۲۴.

تقویت بنیه دفاعی در مکتب علوی علیه السلام

در بیان امام علی (علیه السلام ) جهاد به «زره محکم» و «سپر مطمئن» تشبیه شده است که هر دو، از وسائل دفاعی در جنگ است. همان گونه که در نبردهای قدیم، کسانی که زره در تن و سپر در دست نداشتند از ضربات دشمن در امان نبودند، قوم و ملتی که جهاد را ترک کند در برابر ضربات دشمن بسیار ناتوان و آسیب پذیر خواهد بود. [ پیام امام امیر المومنین (علیه السلام )؛ ج ۲؛ ص۱۳۸.

لذا آن حضرت فرمود؛ «زره را کامل کنید!» (و أکملوا اللأمة )، ( « لأمة»( بر وزن رحمة) در اصل به معنای اجتماع و اتفاق است، از همین رو هنگامی که دهانه زخم به هم آید و خوب شود به آن« التیام» گفته می شود و« لأمه» به معنای زره است، شاید از این جهت که حلقه های آن با هم جمع شده و گره خورده است و گاه این واژه به معنای هر گونه سلاح بکار می رود. ). منظور از «کامل کردن زره» این است که آن را به وسیله «خود» (کلاه آهنینی که بر سر می گذاشتند و مانند زره جنبه دفاعی داشت) و «ساعد بند» (ورقه آهنی که به صورت نیم دایره درآمده و به ساعد می بستند تا دست را در برابر ضربات تیر و نیزه و شمشیر حفظ کند) کامل کنند. [ پیام امام امیر المومنین (علیه السلام ) ج ۳؛ ص۹۴.

در فرازی دیگر از آن حضرت می خوانیم؛ «و شمشیرها را قبل از کشیدن از نیام، تکان دهید! (تا به آسانی از نیام درآید) (و قلقلوا السیوف فی أغمادها قبل سلها)، ( « قلقلوا» از ماده« قلقله»( بر وزن مرحمه) به معنای حرکت دادن و لرزاندن است. « أغماد» جمع« غمد»( بر وزن رند) به معنای غلاف شمشیر است و لذا در مورد پاره ای از گیاهان که خارهای آن لابه لای برگ ها پنهان است این ماده به کار می رود.

 این نکته، هر چند ظاهرا کوچک به نظر می رسد، اما در واقع دستور مهمی است! چرا که، گاه ماندن شمشیر در غلاف برای مدت طولانی، سبب می شود که گوشه هایی از آن گیر کند و در لحظات حساس که لازم است فورا بیرون کشیده شود، [ پیام امام امیر المومنین (علیه السلام؛ ج ۳؛ ص۹۴. یا خارج نشود و یا با تأخیر خارج شود و در هر صورت ممکن است خطرات غیر قابل جبرانی به وجود آورد.

هم چنین لزوم هوشیاری و تقویت بنیه دفاعی را می توان در کلام نورانی آن حضرت جستجو نمود که فرمود؛ «وإن أخا الحرب الأرق، ومن نام لم ینم عنه [ پیام امام امیر المومنین (ع)؛ ج ۳ ص 95- نکه مرد جنگ است همیشه بیدار است و کسی که به خواب رود (و از دشمن غافل شود باید بداند)دشمن او در خواب نخواهد بود و از او غافل نخواهشد»[ پیام امام امیر المومنین (علیه السلام )؛ ج ۳ص 239

اهمیت این دستور در عصر و زمان ما از هر عصر و زمانی بیشتر است، زیرا دشمن تهاجم را در جهات مختلف شروع کرده است؛ نه تنها در جهات نظامی، بلکه در جهات فرهنگی از طریق شبهه افکنی و ایجاد تزلزل در مبانی اعتقادی و از طریق نشر فساد و ایجاد آلودگی های اخلاقی با تمام قدرت به میدان وارد شده حتی عوامل زیادی را در داخل مسلمانان با هزینه های سنگین انتخاب کرده است. لذا باید بدانیم که در برابر لحظه ای غفلت از این برنامه های تخریبی هزینه های گزافی باید پرداخت. [ پیام امام امیر المومنین (ع)؛ ج ۳ص 240.

  سخن آخر

در آخر باید گفت از نظر اسلام تجهیزات نظامی و آمادگی جنگی و دفاعی در حد اعلا برای ایجاد جنگ و خونریزی و ویرانی و خسارت به طرف مقابل نیست، بلکه برای پیشگیری از جنگ است. حال آیا هیچ عاقلی در جهان، هر چند پایبند به هیچ دین و مذهبی نباشد، این کار را تقبیح نموده و زشت می شمارد در حالی که طبق آیه شریفه ۶۰ سوره انفال مسلمانان باید تمام توان و امکانات خود را بکار گرفته تا از هر جهت در آمادگی کامل باشند. اما نه برای جنگ و خونریزی، بلکه برای اینکه فکر جنگ و کشتار را از سر دشمنان بیرون کنند. قرآن به ما می آموزد که ابزار و آلات جنگی، آمادگی رزمی، سیاسی، اجتماعی، نظامی، همه و همه، برای جلوگیری از جنگ است، نه اقدام به جنگ و درگیری. .

با این تفاسیر نظام اسلامی در سایه عمل به این آیه شریفه فکر حمله را از سر دشمنان خود بیرون کرده است. و آمادگی نیروهای دفاعی ما در بسیج و سپاه و ارتش و نیروی انتظامی و نیروهای مردمی، اجازه چنین جسارتی به آنها نداده و نخواهد داد.

نتیجه اینکه جهاد از منظر اسلام به عنوان نیروی بازدارنده دشمن از نبرد و خونریزی ودر حقیقت سیستم دفاعی قوی و مستحکمی است که باعث جلوگیری از درگیری­های نظامی و خشونت دشمن می گردد.

بدینجهت است که کشور جمهوری اسلامی ایران طبق دستور های قرآن و رهبران آسمانی اقدام به اکمال قدرت نظامی خود با اقتضای مد  روز از هر جهت نموده از جمله نیروی نظامی موشکی خود است که تا دشمن - فکر تجاوز به این کشور را از مغز خود بیرون رانده و سر جای خود بنشیند. چند نمونه از  موشکها

1 - موشک سجیل؛ اولین موشک دوربرد سوخت جامد. 2 - موشک خلیج فارس؛ مافوق صوت بالستیک علیه کشتی ها و ناوها. 3 - بالستیک دوربرد شهاب با اقسام مخنلفش (شهاب1، 2، 3 و. 4 و. 5 بالستیک دوربرد شهاب 5 موشک دوربرد شهاب 5 یکی از موشک های بسیار پیشرفته با برد حداکثری می باشد که اطلاعات کمی درباره این موشک منتشر شده است.

4 - فاتح 110: قابلیت تغییر جهت در طول مسیر. - 5 - قدر: سریعترین در دنیا. 6 - قیام؛ بالستیک بدون بال. 7 - بالستیک میان برد عاشورا. 8 - حوت: سریعترین اژدر رادار گریز دنیا. 8 - موشک فجر. - 9 موشک صیاد. 10 - طوفان. 11 - موشک نصر. 12 - عصر 67- 13 - زوبین. 14 - موشک خرمشهر؛ قیام فناورانه و جسورانه ایرانی. - 15 - در نهایت کشتی پر قدرت سهند که در تاریخ 10 آذر ماه سال 1397 شمسی به نیروی دریایی تحویل گردید.

 تقسیم بندی نمونه موشکهای ساخت کشور

موشک های بالستیک دوربرد = شهاب ۴، شهاب ۵، شهاب 6، سجیل، ماهواره بر سفیر و پروژه کوثر

موشک های بالستیک میان برد = شهاب 3، فجر 3، عاشورا و قدر 110

موشک های بالستیک کوتاه برد = شهاب 1، شهاب 2 و فاتح 110

موشک بالستیک ضد کشتی = خلیج فارس

راکت های توپخانه ای = صمید، تندر 69، زالزال 1، زلزال 2 و زلزال 3

موشک های زمین به هوا = محراب، شاهین، میثاق 1، میثاق 2، صیاد 1، شهاب ثاقب و مرصاد

موشک ضد هلی کوپتر = قائم

موشک های ضد تانک هدایت شونده = صاعقه، رعد، توفان، توفان 2، توفان 5، توسن و دهلاویه

موشک های ضد کشتی = نور، کوثر، قادر و ظفر

موشک کروز = نصر 1 و مسکات (در حال توسعه)

موشک بدون بال = قیام

موشک های هوا به زمین = شفق، شاهین 3، ستار و عصر 67

موشک های هوا به هوا = فاطر و سجیل

اژدرها = کوسه، یاسین و حوت

کاتیوشا = آرش، فجر 3، فجر 5، فلق 1، فلق 2، عقاب و حاسب

 از خدای توانا می خواهیم امنیت و عظمت این کشور عزیز را از شر دشمنان داخلی و خارجی. محفوظ بدارد انشاء الله آمین .

منبع

قرآن کریم - نهج البلاغه -  - التفسیر الکبیر،. -  بیان المعانی،-  جامع البیان، -  مجمع البیان، - . تفسیر نمونه، - مراغی، مج ۴، [التحقیق، ج ۴، -   پیام امام امیر المومنین (علیه السلام )و غیره  و  از سایت های -  شبکه العالم - ویکی فقه - خبرگزاری مهر هم استفاده شده است.