324 - ازدواج هم جنس با همجنس پیش خواهد آمد
66 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان

                                                           ازدواج مرد بامرد (همجنس بازی)!

لواط از گناهان کبیره و زشت و موجب اعدام می باشد و پس از اثبات بدون چون و چراباید سنگسارگردد

این عمل قبیح ورذل سابقه اش در قوم لوط می باشد که خداوند با یلای آسمانی همه آنها را محو و نابود ساخت ولی اخیرا در در آمریکا و بعضی از کشورهای اروپائی، قانونی را از مجلس گذراندند که مرد با مرد می تواند ازدواج رسمی نماید؛

این قانون در زمان ما، در سال 1380 شمسی ببعد اتفاق افتاد و سنگ بنای این عمل زشت و از بین برنده کرامت و شرافت مردانگی و انسانیت: گذاشته شد به موازات آن ازدواج دو جنس زن را هم با یک دیگر تجویز کرده و از قانون می گذرانند، آن وقت است که فرمایش فراوان رسول خدا صلی الله علیه و آله در این باره تحقق یافته است

رسول خدا صلی الله علیه و آله و حجت های الهی بعد از او سلام الله و صلواته علیهم اجمعین مانند روز روشن این زمان مارا می دیدند قرنها پیش - از آن خبر دادند.

1- ابی هریرة از رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:

یأتی: علی النّاس زمان یتزوّج الرّجل کما یتزوّج المرأة». ( الأحادیث الغیبیة: 1/ 436 ح 286؛ الفردوس للدیلمی: 5/ 445 ح 8691- اسلام فراتر از زمان، ص: 373

 می آید برای مردم زمانی ازدواج کرده شود با مرد آن گونه که بازن ازدواج می شود (مرد با مرد ازدواج رسمی می کند).

2- امام صادق علیه السلام در روایت طولانی کراراً فرموده است: «ویکتفی الرجال بالرجال والنساء بالنساء، وتشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال. » و اکتفا می کند مرد بر مرد و زن بر زن ومرد شبیه زن و زن شبیه مرد شود!، و امثال این روایات که از حلقوم وحی بیرون آمده و به صفحات تاریخ نشسته و تحقق پیدا کرده است!!.

3- رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: لاتذهب الدنیا حتّی یستغنی الرجال بالرجال و النساء بالنّساء. ( تاریخ بغداد: 9/ 30؛ تاریخ مدینة دمشق: 3/ 283؛ تهذیب تاریخ دمشق: 3/ 214؛ الأحادیث الغیبیة: 1/ 436 ح 287- دنیا از بین نمی رود تا مرد از مرد اشباع شود و زن از زن!.

4- رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: سیکون فی آخر امّتی قوم یکتفی رجالهم بالرجال، و نسائهم بالنّساء، فاذا کان ذلک فارتقبوا عذاب قوم لوط ان یرسل اللَّه علیهم حجارة من سجّیل. ( تفسیر قرطبی: 9/ 83؛ الأحادیث الغیبیة: 1/ 436 ذیل ح 287- » به زودی می شود در آخر امت من گروهی که مردانشان بر مردان و زنانشان برزنان، اکتفاء می نمایند، پس هنگامی که این پیش آمد، منتظر عذاب قوم لوط باشید که خداوند بر آنها سنگ هائی از سجیل بفرستد (وبا کلوخ پاره هائی آنان را از بین ببرد و نابود سازد).

5- امام صادق علیه السلام فرمود: . . . و رأیت النساء یتزوّجن النساء. . . ( روضه کافی: حدیث 7 ص 36- 42 و بحارالأنوار: 52/ 254- 260 آخرین امید: 303 ببعد

 6 - و رأیت النساء یتزوّجن النساء. و دیدی که زنان با زنان ازدواج نمایند.

7 - و رأیت الرجال یتمنون للرجال و النساء للنساء. دیدی که که مردان تمنای مردان کنند و زنان برای زنان (یاخود را برای هم جنس خود فربه می کنند!).

. 8 - و رأیت الرجال یتمنون للرجال و النساء للنساء. دیدی که که مردان تمنای مردان کنند و زنان برای زنان (یاخود را برای هم جنس خود فربه می کنند!).

چند فراز  از روایت طولانی 126 قسمتی امام صادق علیه السلام که بنوعی با  موضوع یاد داشت ارتباط دارد.

9 - و کان الزنا تمتدح به النساء. و زنها به عمل زنایشان تعریف و تشویق می شوند).

35- و رأیت المراة تصانع زوجها علی نکاح الرجال. و دیدی که زن برای نکاح

مردان با شوهر خود همکاری کند.

36- و رأیت اکثر الناس و خیر بیت من یساعد النساء علی فسقهن. و دیدی که بیشتر مردم و بهترین خانه ها آن باشد که به زنان در هرزگیشان کمک کند.

و کان الزنا تمتدح به النساء. و زنها به عمل زنایشان تعریف و تشویق می شوند).

و کان الزنا تمتدح به النساء. و زنها به عمل زنایشان تعریف و تشویق می شوند). .

28- و رأیت الرجل معیشته من دبره و معیشة المراة من فرجها. و دیدی که گذران زندگی مرد از نرم خوئی خود و زندگی زن از اندام جنسی اوست.

29- و رأیت النساء یتخذون المجالس کما یتخذها الرجال و دیدی که زنان مانند مردان برای خود انجمنها ترتیب دهند.

49- و رأیت ذوات الارحام ینکحن ویکتفی بهن. و دیدی که مردم با محارم خود نزدیکی کنند و به آنها اکتفاء شود.

53- و رأیت الرجل یأکل من کسب امرأته من الفجور، یعلم ذلک ویقیم علیه.

و دیدی که مرد از کسب زنش از هرزگی نان می خورد و، می داند و به آن تن می دهد.

54- و رأیت المراة تقهر زوجها، وتعمل ما لا یشتهی وتنفق علی زوجها.

و دیدی که زن بر مرد خود مسلط شود و کاری را که مرد نمی خواهد انجام دهد و به شوهر خود خرجی می دهد.

55- و رأیت الرجل یکری امراته وجاریته ویرضی بالدنی من الطعام والشراب.

و دیدی که مرد: زن و کنیزش را (برای زنا) کرایه می دهد و به خوردنی و نوشیدنی پستی تن در می دهد.

103- و رأیت النّاس یتسافدون کما یتسافدالبهائم، لاینکر احدٌ منکرا تخوّفا من النّاس. و دیدی که مردم در حضور جمع: همانند بهائم مرتکب اعمال جنسی شوند و هیچ کس از ترس: کار زشت را انکار نکند.

 منبع اسلام فراتر از زمان، ص: 312 و ص 373 ببعد از مصادر و منابع مغتبر